Thursday, 14/11/2019 - 19:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thoại Sơn An Giang
<a href="/tin-tuc/khuyen-hoc/trung-tam-htcd" title="Trung tâm HTCĐ" rel="dofollow">Trung tâm HTCĐ</a>

Tổng quan về Trung tâm học tập cộng đồng

Là một loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn, Trung tâm học tập thật sự là tổ chức giáo dục được đưa đến tận những người dân, đặc biệt là những lao động không có điều kiện tới trường chính quy và những ...