Lớp 11Tài Nguyên

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Cho ba mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta )\), \((\gamma )\), mệnh đề nào sau đây đúng?

Related Articles

a) Nếu \((\alpha)\bot(\beta)\) và \((\alpha) // (\gamma)\) thì \((\beta)\bot(\gamma)\)

Bạn đang xem: Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

b) Nếu \((\alpha)\bot(\beta)\) và \((\alpha) \bot (\gamma)\) thì \((\beta)//(\gamma)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nhận xét từng câu bằng cách vẽ phác hình, tìm phản ví dụ cho câu sai.

Lời giải chi tiết

a) Đúng.

Thật vậy, \((α) ⊥ (β)\)

\(⇒ ∃\) đường thẳng \(d ⊂ (β)\) và \(d ⊥ (α ).\)

Mà \((α ) // (γ)\)

\(⇒ d ⊥ (γ)\)

\(⇒ (β) ⊥ (γ).\)

b) Sai vì vẫn có thể xảy ra trường hợp hai mặt phẳng \((\beta)\) và \((\gamma)\) cắt nhau.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Cho ba mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta )\), \((\gamma )\), mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu \((\alpha)\bot(\beta)\) và \((\alpha) // (\gamma)\) thì \((\beta)\bot(\gamma)\)

b) Nếu \((\alpha)\bot(\beta)\) và \((\alpha) \bot (\gamma)\) thì \((\beta)//(\gamma)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nhận xét từng câu bằng cách vẽ phác hình, tìm phản ví dụ cho câu sai.

Lời giải chi tiết

a) Đúng.

Thật vậy, \((α) ⊥ (β)\)

\(⇒ ∃\) đường thẳng \(d ⊂ (β)\) và \(d ⊥ (α ).\)

Mà \((α ) // (γ)\)

\(⇒ d ⊥ (γ)\)

\(⇒ (β) ⊥ (γ).\)

b) Sai vì vẫn có thể xảy ra trường hợp hai mặt phẳng \((\beta)\) và \((\gamma)\) cắt nhau.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close