Lớp 12Tài Nguyên

Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12

Cho đường thẳng \(△\) đi qua điểm \(M(2 ; 0 ; -1)\) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow a  = (4 ; -6 ; 2)\). Phương trình tham số của đường thẳng \(△\) là:

\((A)\left\{ \matrix{x = – 2 + 4t \hfill \cr y = – 6t \hfill \cr z = 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)               \((B)\left\{ \matrix{x = – 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = 1 + t \hfill \cr} \right.\);

Bạn đang xem: Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12

\((C)\left\{ \matrix{x = 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = – 1 + t \hfill \cr} \right.\);                \((D)\left\{ \matrix{x = 4 + 2t \hfill \cr y = – 6 – 3t \hfill \cr z = 2 + t \hfill \cr} \right.\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đường thẳng d đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và có VTCP \(\overrightarrow u  = \left( {a;b;c} \right)\) có phương trình tham số: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\\z = {z_0} + ct\end{array} \right.\,\,\left( {t \in R} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  = \left( {4; – 6;2} \right) = 2\left( {2; – 3;1} \right)\) \( \Rightarrow \overrightarrow {a’}  = \left( {2; – 3;1} \right)\) cũng là VTCP của đường thẳng \(\Delta\).

Vậy phương trình tham số của đường thẳng \(\Delta \) là: \(\left\{ \matrix{x = 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = – 1 + t \hfill \cr} \right.\)

Chọn (C)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12

Cho đường thẳng \(△\) đi qua điểm \(M(2 ; 0 ; -1)\) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow a  = (4 ; -6 ; 2)\). Phương trình tham số của đường thẳng \(△\) là:

\((A)\left\{ \matrix{x = – 2 + 4t \hfill \cr y = – 6t \hfill \cr z = 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)               \((B)\left\{ \matrix{x = – 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = 1 + t \hfill \cr} \right.\);

\((C)\left\{ \matrix{x = 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = – 1 + t \hfill \cr} \right.\);                \((D)\left\{ \matrix{x = 4 + 2t \hfill \cr y = – 6 – 3t \hfill \cr z = 2 + t \hfill \cr} \right.\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đường thẳng d đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và có VTCP \(\overrightarrow u  = \left( {a;b;c} \right)\) có phương trình tham số: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\\z = {z_0} + ct\end{array} \right.\,\,\left( {t \in R} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  = \left( {4; – 6;2} \right) = 2\left( {2; – 3;1} \right)\) \( \Rightarrow \overrightarrow {a’}  = \left( {2; – 3;1} \right)\) cũng là VTCP của đường thẳng \(\Delta\).

Vậy phương trình tham số của đường thẳng \(\Delta \) là: \(\left\{ \matrix{x = 2 + 2t \hfill \cr y = – 3t \hfill \cr z = – 1 + t \hfill \cr} \right.\)

Chọn (C)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close