Lớp 11Tài Nguyên

Bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

Related Articles

A. \({4 \over {16}}\)                B. \({2 \over {16}}\)                C. \({1 \over {16}}\)                      D. \({6 \over {16}}\)

Bạn đang xem: Bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\).

Tính số phần tử củ biến cố A: \(n\left( A \right)\).

Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\)

Lời giải chi tiết

Mỗi đồng tiền có 2 khả năng (hoặc ngửa (N) hoặc sấp (S)). Do đó ta có: \(n(\Omega ) = 2.2.2.2 = 16\)

Gọi \(A\) là biến cố: “Cả bốn lần xuất hiện mặt sấp” \(\Rightarrow A = \left\{{SSSS}\right\}\)

\( \Rightarrow n(A) = 1 \Rightarrow P(A) = {1 \over {16}}\)

Chọn đáp án C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. \({4 \over {16}}\)                B. \({2 \over {16}}\)                C. \({1 \over {16}}\)                      D. \({6 \over {16}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\).

Tính số phần tử củ biến cố A: \(n\left( A \right)\).

Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\)

Lời giải chi tiết

Mỗi đồng tiền có 2 khả năng (hoặc ngửa (N) hoặc sấp (S)). Do đó ta có: \(n(\Omega ) = 2.2.2.2 = 16\)

Gọi \(A\) là biến cố: “Cả bốn lần xuất hiện mặt sấp” \(\Rightarrow A = \left\{{SSSS}\right\}\)

\( \Rightarrow n(A) = 1 \Rightarrow P(A) = {1 \over {16}}\)

Chọn đáp án C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close