Lớp 11Tài Nguyên

Bài 2 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một con súc sắc hai lần.


Related Articles

Gieo một con súc sắc hai lần.

LG a

Bạn đang xem: Bài 2 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Mô tả không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Phép thử \(T\) được xét là: “Gieo một con súc sắc hai lần”.

Không gian mẫu: \(Ω ={(1;1),(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6),(2;1),(2;2),(2;3),(2;4),(2;5),(2;6),(3;1),(3;2),(3;3),(3;4),(3;5),(3;6),(4;1),(4;2),(4;3),(4;4),(4;5),(4;6),(5;1),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5),(6;6)}\)

Không gian mẫu có \(36\) phần tử.

Cách viết khác:

\(Ω = {(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 }\)

Trong đó \((i, j)\) là kết quả “lần đầu xuất hiện mặt \(i\) chấm, lần sau xuất hiện mặt \(j\) chấm”.

LG b

Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

\(A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)};\)

\(B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)};\)

\(C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.\)

Lời giải chi tiết:

\(A\) = “Lần gieo đầu được mặt \(6\) chấm”;

\(B\) = “Tổng số chấm trong hai lần gieo là \(8\)”;

\(C\) = “Kết quả ở hai lần gieo là như nhau”.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 2 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một con súc sắc hai lần.


Gieo một con súc sắc hai lần.

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Phép thử \(T\) được xét là: “Gieo một con súc sắc hai lần”.

Không gian mẫu: \(Ω ={(1;1),(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6),(2;1),(2;2),(2;3),(2;4),(2;5),(2;6),(3;1),(3;2),(3;3),(3;4),(3;5),(3;6),(4;1),(4;2),(4;3),(4;4),(4;5),(4;6),(5;1),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5),(6;6)}\)

Không gian mẫu có \(36\) phần tử.

Cách viết khác:

\(Ω = {(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 }\)

Trong đó \((i, j)\) là kết quả “lần đầu xuất hiện mặt \(i\) chấm, lần sau xuất hiện mặt \(j\) chấm”.

LG b

Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

\(A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)};\)

\(B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)};\)

\(C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.\)

Lời giải chi tiết:

\(A\) = “Lần gieo đầu được mặt \(6\) chấm”;

\(B\) = “Tổng số chấm trong hai lần gieo là \(8\)”;

\(C\) = “Kết quả ở hai lần gieo là như nhau”.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.