Lớp 11Tài Nguyên

Bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:


Related Articles

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

LG a

Bạn đang xem: Bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

\(\begin{array}{l}\,\,y = \sqrt {2\left( {1 + \cos x} \right) }+1 \\\end{array}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: \( – 1 \le \sin x \le 1;\,\, – 1 \le \cos x \le 1\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& – 1 \le \cos x \le 1,\forall x \in \mathbb{R} \cr 
& \Leftrightarrow 0 \le 1 + \cos x \le 2 \cr &\Leftrightarrow 0 \le 2(1 + \cos x) \le 4 \cr 
& \Leftrightarrow 0 \le \sqrt {2\left( {1 + \cos x} \right)}  \le 2\cr &\Leftrightarrow 1 \le \sqrt {2(1 + \cos x)} + 1 \le 3 \cr} \)

\(\Rightarrow y_{max}= 3\)

Dấu “ = “ xảy ra \(⇔ cos x = 1 ⇔ x = k2π (k ∈ \mathbb{Z})\)

Vậy \(y_{max}= 3\) khi \(x = k2π\)

LG b

\(\begin{array}{l}\,\,y = 3\sin \left( {x – \frac{\pi }{6}} \right) – 2
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: \( – 1 \le \sin x \le 1;\,\, – 1 \le \cos x \le 1\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Với mọi \(x ∈ \mathbb{R}\), ta có:

\(\eqalign{
& -1\le \sin (x – {\pi \over 6}) \le 1 \cr 
& \Leftrightarrow -3\le 3\sin (x – {\pi \over 6}) \le 3\cr & \Leftrightarrow -5\le  3\sin (x – {\pi \over 6}) – 2 \le 1 \cr 
& \Leftrightarrow -5\le y \le 1 \cr} \)

Vậy \(y_{max} = 1\) \( \Leftrightarrow \sin \left( {x – \frac{\pi }{6}} \right) = 1 \)

\(\Leftrightarrow x – \frac{\pi }{6} = \frac{\pi }{2} + k2\pi  \Leftrightarrow x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:


Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

LG a

\(\begin{array}{l}\,\,y = \sqrt {2\left( {1 + \cos x} \right) }+1 \\\end{array}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: \( – 1 \le \sin x \le 1;\,\, – 1 \le \cos x \le 1\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& – 1 \le \cos x \le 1,\forall x \in \mathbb{R} \cr 
& \Leftrightarrow 0 \le 1 + \cos x \le 2 \cr &\Leftrightarrow 0 \le 2(1 + \cos x) \le 4 \cr 
& \Leftrightarrow 0 \le \sqrt {2\left( {1 + \cos x} \right)}  \le 2\cr &\Leftrightarrow 1 \le \sqrt {2(1 + \cos x)} + 1 \le 3 \cr} \)

\(\Rightarrow y_{max}= 3\)

Dấu “ = “ xảy ra \(⇔ cos x = 1 ⇔ x = k2π (k ∈ \mathbb{Z})\)

Vậy \(y_{max}= 3\) khi \(x = k2π\)

LG b

\(\begin{array}{l}\,\,y = 3\sin \left( {x – \frac{\pi }{6}} \right) – 2
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: \( – 1 \le \sin x \le 1;\,\, – 1 \le \cos x \le 1\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Với mọi \(x ∈ \mathbb{R}\), ta có:

\(\eqalign{
& -1\le \sin (x – {\pi \over 6}) \le 1 \cr 
& \Leftrightarrow -3\le 3\sin (x – {\pi \over 6}) \le 3\cr & \Leftrightarrow -5\le  3\sin (x – {\pi \over 6}) – 2 \le 1 \cr 
& \Leftrightarrow -5\le y \le 1 \cr} \)

Vậy \(y_{max} = 1\) \( \Leftrightarrow \sin \left( {x – \frac{\pi }{6}} \right) = 1 \)

\(\Leftrightarrow x – \frac{\pi }{6} = \frac{\pi }{2} + k2\pi  \Leftrightarrow x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.