Lớp 12Tài Nguyên

Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I đều thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S)


Related Articles

Cho mặt cầu \((S)\) tâm \(O\) bán kính \(r\). Hình nón có đường tròn đáy \((C)\) và đỉnh \(I\) đều thuộc \((S)\) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu \((S)\). Gọi \(h\) là chiều cao của hình nón đó.

LG a

Bạn đang xem: Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12

Tính thể tích của hình nón theo \(r\) và \(h\).

Phương pháp giải:

 Thể tích hình nón \(V = \frac{1}{3}\pi {R^2}h\), trong đó \(R;h\) lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối nón.

Gọi chiều cao của khối nón bằng \(h\), sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tính bán kính đáy của hình nón theo \(h\) và \(r\).

Lời giải chi tiết:

Cắt hình vẽ bằng một mặt phẳng qua trục hình nón, ta có hình vẽ trên, trong đó \(AH\) là bán kính đáy hình nón, \(SH\) là chiều cao hình nón \(SH = h\), \(SS’\) là đường kính hình cầu \(SS’ = 2r\).

Tam giác \(SAS’\) vuông tại đỉnh \(A\), và \(AH\) là đường cao nên:

\(AH^2= SH.S’H\) \( \Rightarrow AH^2 = h(2r – h)\)

\(V\)nón = \({1 \over 3}\pi .A{H^2}.SH \Rightarrow V\)nón = \({1 \over 3}\pi {h^2}(2r – h)\)

LG b

Xác định \(h\) để thể tích của hình nón là lớn nhất.

Phương pháp giải:

Tìm giá trị lớn nhất của thể tích hình nón vừa tìm được ở ý a), sử dụng BĐT Cauchy: \(abc \le {\left( {\frac{{a + b + c}}{3}} \right)^3}\), dấu bằng xảy ra \( \Leftrightarrow a = b = c.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(V\)nón max \( \Leftrightarrow \) \(2V\)nón = \({\pi  \over 3}.{h^2}(4r – 2h)\) lớn nhất.

Ta có \(h^2(4r – 2h) = h.h.(4r – 2h)\)\( \le {\left( {{{h + h + 4r – 2h} \over 3}} \right)^3} = {\left( {{{4r} \over 3}} \right)^3}\)

Dấu bằng xảy ra thì \(V\)nón lớn nhất.

Khi đó \(h = 4r – 2h\) \( \Rightarrow h = {4 \over 3}r\) 

và \(V\)nón max = \({\pi  \over 6}{\left( {{{4r} \over 3}} \right)^3} = {{32} \over {81}}\pi {r^3}\)

Cách khác:

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I đều thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S)


Cho mặt cầu \((S)\) tâm \(O\) bán kính \(r\). Hình nón có đường tròn đáy \((C)\) và đỉnh \(I\) đều thuộc \((S)\) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu \((S)\). Gọi \(h\) là chiều cao của hình nón đó.

LG a

Tính thể tích của hình nón theo \(r\) và \(h\).

Phương pháp giải:

 Thể tích hình nón \(V = \frac{1}{3}\pi {R^2}h\), trong đó \(R;h\) lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối nón.

Gọi chiều cao của khối nón bằng \(h\), sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tính bán kính đáy của hình nón theo \(h\) và \(r\).

Lời giải chi tiết:

Cắt hình vẽ bằng một mặt phẳng qua trục hình nón, ta có hình vẽ trên, trong đó \(AH\) là bán kính đáy hình nón, \(SH\) là chiều cao hình nón \(SH = h\), \(SS’\) là đường kính hình cầu \(SS’ = 2r\).

Tam giác \(SAS’\) vuông tại đỉnh \(A\), và \(AH\) là đường cao nên:

\(AH^2= SH.S’H\) \( \Rightarrow AH^2 = h(2r – h)\)

\(V\)nón = \({1 \over 3}\pi .A{H^2}.SH \Rightarrow V\)nón = \({1 \over 3}\pi {h^2}(2r – h)\)

LG b

Xác định \(h\) để thể tích của hình nón là lớn nhất.

Phương pháp giải:

Tìm giá trị lớn nhất của thể tích hình nón vừa tìm được ở ý a), sử dụng BĐT Cauchy: \(abc \le {\left( {\frac{{a + b + c}}{3}} \right)^3}\), dấu bằng xảy ra \( \Leftrightarrow a = b = c.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(V\)nón max \( \Leftrightarrow \) \(2V\)nón = \({\pi  \over 3}.{h^2}(4r – 2h)\) lớn nhất.

Ta có \(h^2(4r – 2h) = h.h.(4r – 2h)\)\( \le {\left( {{{h + h + 4r – 2h} \over 3}} \right)^3} = {\left( {{{4r} \over 3}} \right)^3}\)

Dấu bằng xảy ra thì \(V\)nón lớn nhất.

Khi đó \(h = 4r – 2h\) \( \Rightarrow h = {4 \over 3}r\) 

và \(V\)nón max = \({\pi  \over 6}{\left( {{{4r} \over 3}} \right)^3} = {{32} \over {81}}\pi {r^3}\)

Cách khác:

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.