Lớp 11Tài Nguyên

Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hai hàm số \(f(x) = \tan x\) và \(g(x) = {1 \over {1 – x}}\) .

Related Articles

Tính \({{f'(0)} \over {g'(0)}}\)

Bạn đang xem: Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính \(f'(0)\) và \(g'(0)\) sau đó thực hiện phép chia.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& f'(x) = {1 \over {{{\cos }^2}x}} \Rightarrow f'(0) = {1 \over {{{\cos }^2}0}} = 1 \cr
& g'(0) = – {{(1 – x)’} \over {{{(1 – x)}^2}}} = {1 \over {{{(1 – x)}^2}}}\cr& \Rightarrow g'(0) = {1 \over {{{(1 – 0)}^2}}} = 1 \cr
& \Rightarrow {{f'(0)} \over {g'(0)}} = 1 \cr}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hai hàm số \(f(x) = \tan x\) và \(g(x) = {1 \over {1 – x}}\) .

Tính \({{f'(0)} \over {g'(0)}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính \(f'(0)\) và \(g'(0)\) sau đó thực hiện phép chia.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& f'(x) = {1 \over {{{\cos }^2}x}} \Rightarrow f'(0) = {1 \over {{{\cos }^2}0}} = 1 \cr
& g'(0) = – {{(1 – x)’} \over {{{(1 – x)}^2}}} = {1 \over {{{(1 – x)}^2}}}\cr& \Rightarrow g'(0) = {1 \over {{{(1 – 0)}^2}}} = 1 \cr
& \Rightarrow {{f'(0)} \over {g'(0)}} = 1 \cr}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close