Lớp 11Tài Nguyên

Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình \(\displaystyle f’(x) = 0\), biết rằng:

Related Articles

\(\displaystyle f(x) = 3x + {{60} \over x} -{ 64\over{x^{  3}}} + 5\)

Bạn đang xem: Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính đạo hàm của hàm số \(f(x)\) và giải phương trình \(f'(x)=0\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
&  f'(x)  = \left( {3x} \right)’ + \left( {\frac{{60}}{x}} \right)’ – \left( {\frac{{64}}{{{x^3}}}} \right)’ + \left( 5 \right)’ \cr&= 3 + \frac{{ – 60.1}}{{{x^2}}} – \frac{{ – 64\left( {{x^3}} \right)’}}{{{x^6}}} \cr&= 3 – \frac{{60}}{{{x^2}}} + \frac{{64.3{x^2}}}{{{x^6}}} \cr&= 3 – {{60} \over {{x^2}}} + {{192} \over {{x^4}}} \cr&= {{3{x^4} – 60{x^2} + 192} \over {{x^4}}} \cr} \)

Vậy:

\(\eqalign{
& f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3{x^4} – 60{x^2} + 192 = 0(x \ne 0) \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{x^2} = 16 \hfill \cr
{x^2} = 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = \pm 4 \hfill \cr
x = \pm 2 \hfill \cr} \right.\text{ thỏa mãn  } \cr}\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình \(\displaystyle f’(x) = 0\), biết rằng:

\(\displaystyle f(x) = 3x + {{60} \over x} -{ 64\over{x^{  3}}} + 5\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính đạo hàm của hàm số \(f(x)\) và giải phương trình \(f'(x)=0\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
&  f'(x)  = \left( {3x} \right)’ + \left( {\frac{{60}}{x}} \right)’ – \left( {\frac{{64}}{{{x^3}}}} \right)’ + \left( 5 \right)’ \cr&= 3 + \frac{{ – 60.1}}{{{x^2}}} – \frac{{ – 64\left( {{x^3}} \right)’}}{{{x^6}}} \cr&= 3 – \frac{{60}}{{{x^2}}} + \frac{{64.3{x^2}}}{{{x^6}}} \cr&= 3 – {{60} \over {{x^2}}} + {{192} \over {{x^4}}} \cr&= {{3{x^4} – 60{x^2} + 192} \over {{x^4}}} \cr} \)

Vậy:

\(\eqalign{
& f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3{x^4} – 60{x^2} + 192 = 0(x \ne 0) \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{x^2} = 16 \hfill \cr
{x^2} = 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = \pm 4 \hfill \cr
x = \pm 2 \hfill \cr} \right.\text{ thỏa mãn  } \cr}\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close