Lớp 11Tài Nguyên

Bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con.


Related Articles

Từ cỗ bài tứ lơ khơ \(52\) con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

LG a

Bạn đang xem: Bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Cả bốn con đều là át;

Phương pháp giải:

Để tính xác suất của biến cố A.

+) Tính số phần tử của không gian mẫu \({n\left( \Omega  \right)}\).

+) Tính số phần tử của biến cố A: \(n(A)\)

+) Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \dfrac{{n(A)}}{{n( \Omega )}}\).

Lời giải chi tiết:

Phép thử \(T\) được xét là: “Từ cỗ bài tú lơ khơ \(52\) con bài, rút ngẫu nhiên \(4\) con bài”.

Mỗi kết quả có thể có là một tổ hợp chập \(4\) của \(52\) con bài. Do đó \(n(Ω) =C_{52}^4 = 270725\).

Gọi biến cố \(A\): “Rút được bốn con át”, \(n(A) = 1\).

Suy ra \(P(A)\) = \(\dfrac{1}{270725}\)  \(≈ 0,0000037\).

LG b

Được ít nhất một con át;

Lời giải chi tiết:

Gọi biến cố \(B\): “Rút được ít nhất một con át”. Ta có

\(\overline{B}\) = “Rút được \(4\) con bài đều không là át”.

Mỗi kết quả có thể thuận lợi cho \(\overline{B}\) là một tổ hợp chập \(4\) của \(48\) con bài không phải là át.

Suy ra số các kết quả có thể có thuận lợi cho \(\overline{B}\) là \(n(\overline{B} )=C_{48}^4= 194580\).

\( \Rightarrow  P(\overline{B}\)) = \(\dfrac{194580}{270725}\) \(≈ 0,7187\).

\(\Rightarrow P(B) = 1\) – P(\(\overline{B}\)) \(≈ 0,2813\).

LG c

Được hai con át và hai con \(K\).

Lời giải chi tiết:

Gọi \(C\) là biến cố: “Rút được hai con át và hai con \(K\)”.

Mỗi kết quả có thể có thuận lợi cho \(C\) là một tổ hợp gồm \(2\) con át và \(2\) con K.

Áp dụng quy tắc nhân tính được số các kết quả có thể có thuận lợi cho \(C\) là

\(n(C) = C_4^2.C_4^2 = 6 . 6 = 36\).

Vậy \(P(C)\) = \(\dfrac{36}{270725}\) \(≈ 0,000133\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con.


Từ cỗ bài tứ lơ khơ \(52\) con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

LG a

Cả bốn con đều là át;

Phương pháp giải:

Để tính xác suất của biến cố A.

+) Tính số phần tử của không gian mẫu \({n\left( \Omega  \right)}\).

+) Tính số phần tử của biến cố A: \(n(A)\)

+) Tính xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \dfrac{{n(A)}}{{n( \Omega )}}\).

Lời giải chi tiết:

Phép thử \(T\) được xét là: “Từ cỗ bài tú lơ khơ \(52\) con bài, rút ngẫu nhiên \(4\) con bài”.

Mỗi kết quả có thể có là một tổ hợp chập \(4\) của \(52\) con bài. Do đó \(n(Ω) =C_{52}^4 = 270725\).

Gọi biến cố \(A\): “Rút được bốn con át”, \(n(A) = 1\).

Suy ra \(P(A)\) = \(\dfrac{1}{270725}\)  \(≈ 0,0000037\).

LG b

Được ít nhất một con át;

Lời giải chi tiết:

Gọi biến cố \(B\): “Rút được ít nhất một con át”. Ta có

\(\overline{B}\) = “Rút được \(4\) con bài đều không là át”.

Mỗi kết quả có thể thuận lợi cho \(\overline{B}\) là một tổ hợp chập \(4\) của \(48\) con bài không phải là át.

Suy ra số các kết quả có thể có thuận lợi cho \(\overline{B}\) là \(n(\overline{B} )=C_{48}^4= 194580\).

\( \Rightarrow  P(\overline{B}\)) = \(\dfrac{194580}{270725}\) \(≈ 0,7187\).

\(\Rightarrow P(B) = 1\) – P(\(\overline{B}\)) \(≈ 0,2813\).

LG c

Được hai con át và hai con \(K\).

Lời giải chi tiết:

Gọi \(C\) là biến cố: “Rút được hai con át và hai con \(K\)”.

Mỗi kết quả có thể có thuận lợi cho \(C\) là một tổ hợp gồm \(2\) con át và \(2\) con K.

Áp dụng quy tắc nhân tính được số các kết quả có thể có thuận lợi cho \(C\) là

\(n(C) = C_4^2.C_4^2 = 6 . 6 = 36\).

Vậy \(P(C)\) = \(\dfrac{36}{270725}\) \(≈ 0,000133\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close