Lớp 11Tài Nguyên

Bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế


Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho:

LG a

Bạn đang xem: Bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Nam, nữ ngồi đối diện nhau;

Phương pháp giải:

+) Mỗi cách xếp \(4\) bạn vào \(4\) chỗ ngồi là một hoán vị của \(4\) phần tử. Tính số phần tử của không gian mẫu.

+) Gọi A là biến cố: “Nam, nữ ngồi đối diện nhau” \( \Rightarrow \overline A \) là biến cố: “Nam đối diện nam, nữ đối diện nữ”.

Tính xác suất của biến cố \( \Rightarrow \overline A \) và sử dụng công thức \(P\left( A \right) + P\left( {\overline A } \right) = 1\).

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách xếp \(4\) bạn vào \(4\) chỗ ngồi là một hoán vị của \(4\) phần tử, vì vậy không gian mẫu có \(4! = 24\) phần tử.

Gọi A là biến cố: “Nam, nữ ngồi đối diện nhau” 

\( \Rightarrow \overline A \) là biến cố: “Nam đối diện nam, nữ đối diện nữ”.

+) Có \(4\) chỗ để cho bạn nữ thứ nhất chọn.

+) Có \(1\) cách chọn chỗ (đối diện) cho bạn nữ thứ hai.

+) Sau khi bai bạn nữ đã chọn chỗ ngồi (đối diện nhau) thì còn lại \(2\) chỗ (đối diện nhau) để xếp cho \(2\) bạn nam và có \(2!\) cách xếp chỗ cho \(2\) bạn này.

Vi vậy theo quy tắc nhân có \(4 . 1 .2! = 8\) cách xếp chỗ cho nam nữ không ngồi đối diện nhau.

\(P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{8}{24}\) = \(\dfrac{1}{3}\).

\( \Rightarrow P(A) = 1 – P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{2}{3}\).

LG b

Nữ ngồi đối diện nhau.

Phương pháp giải:

Vì chỉ có \(4\) người: \(2\) nam và \(2\) nữ nên nếu \(2\) nữ ngồi đối diện nhau thì \(2\) nam cũng ngồi đối diện nhau chính là biến cố \(\overline A \) ở câu a).

Lời giải chi tiết:

Vì chỉ có \(4\) người: \(2\) nam và \(2\) nữ nên nếu \(2\) nữ ngồi đối diện nhau thì \(2\) nam cũng ngồi đối diện nhau. Do đó biến cố này chính là biến cố \(\overline{A}\): “Nữ ngồi đối diện nhau”.

Xác suất xảy ra biến cố này là \(P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{1}{3}\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế


Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho:

LG a

Nam, nữ ngồi đối diện nhau;

Phương pháp giải:

+) Mỗi cách xếp \(4\) bạn vào \(4\) chỗ ngồi là một hoán vị của \(4\) phần tử. Tính số phần tử của không gian mẫu.

+) Gọi A là biến cố: “Nam, nữ ngồi đối diện nhau” \( \Rightarrow \overline A \) là biến cố: “Nam đối diện nam, nữ đối diện nữ”.

Tính xác suất của biến cố \( \Rightarrow \overline A \) và sử dụng công thức \(P\left( A \right) + P\left( {\overline A } \right) = 1\).

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách xếp \(4\) bạn vào \(4\) chỗ ngồi là một hoán vị của \(4\) phần tử, vì vậy không gian mẫu có \(4! = 24\) phần tử.

Gọi A là biến cố: “Nam, nữ ngồi đối diện nhau” 

\( \Rightarrow \overline A \) là biến cố: “Nam đối diện nam, nữ đối diện nữ”.

+) Có \(4\) chỗ để cho bạn nữ thứ nhất chọn.

+) Có \(1\) cách chọn chỗ (đối diện) cho bạn nữ thứ hai.

+) Sau khi bai bạn nữ đã chọn chỗ ngồi (đối diện nhau) thì còn lại \(2\) chỗ (đối diện nhau) để xếp cho \(2\) bạn nam và có \(2!\) cách xếp chỗ cho \(2\) bạn này.

Vi vậy theo quy tắc nhân có \(4 . 1 .2! = 8\) cách xếp chỗ cho nam nữ không ngồi đối diện nhau.

\(P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{8}{24}\) = \(\dfrac{1}{3}\).

\( \Rightarrow P(A) = 1 – P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{2}{3}\).

LG b

Nữ ngồi đối diện nhau.

Phương pháp giải:

Vì chỉ có \(4\) người: \(2\) nam và \(2\) nữ nên nếu \(2\) nữ ngồi đối diện nhau thì \(2\) nam cũng ngồi đối diện nhau chính là biến cố \(\overline A \) ở câu a).

Lời giải chi tiết:

Vì chỉ có \(4\) người: \(2\) nam và \(2\) nữ nên nếu \(2\) nữ ngồi đối diện nhau thì \(2\) nam cũng ngồi đối diện nhau. Do đó biến cố này chính là biến cố \(\overline{A}\): “Nữ ngồi đối diện nhau”.

Xác suất xảy ra biến cố này là \(P\)(\(\overline{A}\)) = \(\dfrac{1}{3}\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *