Lớp 12Tài Nguyên

Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Trong không gian \(Oxyz\) cho bốn điểm \(A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)\) và \(D(1; 1; 1)\)

Related Articles

Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện \(ABCD\) có bán kính là:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

(A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) ;                          (B) \(\sqrt2\) ;

(C) \(\sqrt3\);                          (D) \({3 \over 4}\) .

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi phương trình tổng quát của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là:

\({x^2} + {y^2} + {z^2} – 2ax – 2by – 2cz + d = 0\)

Thay tọa độ các điểm A, B, C, D vào phương trình mặt cầu tìm các hệ số a, b, c, d.

Suy ra bán kính của mặt cầu: \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d} \)

Lời giải chi tiết

Phương trình tổng quát của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là:

\({x^2} + {y^2} + {z^2} – 2ax – 2by – 2cz + d = 0\)

Mặt cầu đi qua \(A,B,C,D\) nên ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
1 – 2a + d = 0 \,\,\,\, (1) \hfill \cr
1 – 2b + d = 0 \,\,\,\,  (2) \hfill \cr
1 – 2c + d = 0 \,\,\,\,  (3) \hfill \cr
3 – 2a – 2b – 2c + d = 0 \,\,\,\,  (4) \hfill \cr} \right.\)

Lấy \((1)+(2)+(3)-(4)\) ta được: \(d = 0\)

Thế lần lượt vào các phương trình (1), (2), (3), (4) ta suy ra: \(a = {1 \over 2},b = {1 \over 2},c = {1 \over 2}\)

Vậy bán kính \({R} = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d}  = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Chọn (A).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Trong không gian \(Oxyz\) cho bốn điểm \(A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)\) và \(D(1; 1; 1)\)

Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện \(ABCD\) có bán kính là:

(A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) ;                          (B) \(\sqrt2\) ;

(C) \(\sqrt3\);                          (D) \({3 \over 4}\) .

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi phương trình tổng quát của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là:

\({x^2} + {y^2} + {z^2} – 2ax – 2by – 2cz + d = 0\)

Thay tọa độ các điểm A, B, C, D vào phương trình mặt cầu tìm các hệ số a, b, c, d.

Suy ra bán kính của mặt cầu: \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d} \)

Lời giải chi tiết

Phương trình tổng quát của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là:

\({x^2} + {y^2} + {z^2} – 2ax – 2by – 2cz + d = 0\)

Mặt cầu đi qua \(A,B,C,D\) nên ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
1 – 2a + d = 0 \,\,\,\, (1) \hfill \cr
1 – 2b + d = 0 \,\,\,\,  (2) \hfill \cr
1 – 2c + d = 0 \,\,\,\,  (3) \hfill \cr
3 – 2a – 2b – 2c + d = 0 \,\,\,\,  (4) \hfill \cr} \right.\)

Lấy \((1)+(2)+(3)-(4)\) ta được: \(d = 0\)

Thế lần lượt vào các phương trình (1), (2), (3), (4) ta suy ra: \(a = {1 \over 2},b = {1 \over 2},c = {1 \over 2}\)

Vậy bán kính \({R} = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d}  = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Chọn (A).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close