Lớp 11Tài Nguyên

Bài 7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng song song đó ?

Related Articles

Bạn đang xem: Bài 7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường thẳng song song và 2 đường vuông góc bất kì trong các đường đã cho.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng song song đã cho. 

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng song song.

Sau đó sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường song song và 2 đường vuông góc bất kì.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng song song đã cho có (C_4^2  = 6 ) (cách)

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng song song có (C_5^2 = 10) (cách).

Vậy theo quy tắc nhân có (6 . 10 = 60) (cách) hay (60) hình chữ nhật.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng song song đó ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường thẳng song song và 2 đường vuông góc bất kì trong các đường đã cho.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng song song đã cho. 

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng song song.

Sau đó sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường song song và 2 đường vuông góc bất kì.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng song song đã cho có (C_4^2  = 6 ) (cách)

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng song song có (C_5^2 = 10) (cách).

Vậy theo quy tắc nhân có (6 . 10 = 60) (cách) hay (60) hình chữ nhật.

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.