Lớp 12Tài Nguyên

Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Cho mặt phẳng \((α)\) đi qua điểm \(M(0 ; 0 ; -1)\) và song song với giá của hai vectơ \(\overrightarrow a  = \left( {1; – 2;3} \right)\) và \(\overrightarrow b = (3 ; 0 ; 5)\).

Related Articles

Phương trình của mặt phẳng \((α)\) là:

Bạn đang xem: Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

(A) \(5x – 2y – 3z – 21 = 0\) ;

(B) \( – 5x + 2y + 3z + 3 = 0\) ;

(C) \(10x – 4y – 6z + 21 = 0\) ;        

(D) \(5x – 2y – 3z + 21 = 0\) .

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi \(\vec n\) là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((\alpha)\) thì \(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right]\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(\vec n\) là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((\alpha)\) thì 

\(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right] = ( – 10;4;6)\).

Phương trình của mặt phẳng \((\alpha)\) là:

\(- 10(x – 0) + 4(y – 0) + 6(z + 1) = 0\) 

\(\Leftrightarrow- 10x + 4y + 6z + 6 = 0 \)

\(\Leftrightarrow – 5x + 2y + 3z + 3 = 0\) 

Chọn (B)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Cho mặt phẳng \((α)\) đi qua điểm \(M(0 ; 0 ; -1)\) và song song với giá của hai vectơ \(\overrightarrow a  = \left( {1; – 2;3} \right)\) và \(\overrightarrow b = (3 ; 0 ; 5)\).

Phương trình của mặt phẳng \((α)\) là:

(A) \(5x – 2y – 3z – 21 = 0\) ;

(B) \( – 5x + 2y + 3z + 3 = 0\) ;

(C) \(10x – 4y – 6z + 21 = 0\) ;        

(D) \(5x – 2y – 3z + 21 = 0\) .

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi \(\vec n\) là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((\alpha)\) thì \(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right]\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(\vec n\) là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((\alpha)\) thì 

\(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right] = ( – 10;4;6)\).

Phương trình của mặt phẳng \((\alpha)\) là:

\(- 10(x – 0) + 4(y – 0) + 6(z + 1) = 0\) 

\(\Leftrightarrow- 10x + 4y + 6z + 6 = 0 \)

\(\Leftrightarrow – 5x + 2y + 3z + 3 = 0\) 

Chọn (B)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close