Lớp 11Tài Nguyên

Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.


Related Articles

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S = t^3- 3t^2– 9t\), trong đó \(t\) được tính bằng giây và \(S\) được tính bằng mét.

LG a

Bạn đang xem: Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính vận tốc của chuyển động khi \(t = 2s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của chuyển động khi \(t = 2\) (s).

Ta có: \(v = S’ = 3{t^2} – 6t – 9\)

Khi \(t = 2(s) ⇒ v(2)=3.2^2– 6.2 – 9 = -9 m/s\).

LG b

Tính gia tốc của chuyển động khi \(t = 3s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Gia tốc của chuyển động khi \(t = 3(s)\). Ta có: \(a = v’ = 6t – 6\)

Khi \(t = 3(s) ⇒ a(3) = 6.3 – 6 = 12 m/s^2\)

LG c

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(v = 3t^2– 6t – 9\)

Tại thời điểm vận tốc triệt tiêu:

\(\eqalign{
& v = 0 \Leftrightarrow 3{t^2} – 6t – 9 = 0 \Leftrightarrow {t^2} – 2t – 3 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = – 1(l) \hfill \cr 
t = 3(s) \hfill \cr} \right. \cr} \) 

Khi \(t = 3 \Rightarrow a\left( 3 \right) = 6.3 – 6 = 12\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

LG d

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Gia tốc: \(a = 6t – 6\)

Khi \(a = 0 ⇔ 6t – 6= 0 ⇔ t = 1(s)\)

Khi \(t = 1(s) ⇒ v(1) = 3.1^2– 6.1 – 9 = -12 m/s\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.


Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S = t^3- 3t^2– 9t\), trong đó \(t\) được tính bằng giây và \(S\) được tính bằng mét.

LG a

Tính vận tốc của chuyển động khi \(t = 2s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của chuyển động khi \(t = 2\) (s).

Ta có: \(v = S’ = 3{t^2} – 6t – 9\)

Khi \(t = 2(s) ⇒ v(2)=3.2^2– 6.2 – 9 = -9 m/s\).

LG b

Tính gia tốc của chuyển động khi \(t = 3s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Gia tốc của chuyển động khi \(t = 3(s)\). Ta có: \(a = v’ = 6t – 6\)

Khi \(t = 3(s) ⇒ a(3) = 6.3 – 6 = 12 m/s^2\)

LG c

Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(v = 3t^2– 6t – 9\)

Tại thời điểm vận tốc triệt tiêu:

\(\eqalign{
& v = 0 \Leftrightarrow 3{t^2} – 6t – 9 = 0 \Leftrightarrow {t^2} – 2t – 3 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = – 1(l) \hfill \cr 
t = 3(s) \hfill \cr} \right. \cr} \) 

Khi \(t = 3 \Rightarrow a\left( 3 \right) = 6.3 – 6 = 12\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

LG d

Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v(t)=S'(t)\), \(a(t)=v'(t)\).

Lời giải chi tiết:

Gia tốc: \(a = 6t – 6\)

Khi \(a = 0 ⇔ 6t – 6= 0 ⇔ t = 1(s)\)

Khi \(t = 1(s) ⇒ v(1) = 3.1^2– 6.1 – 9 = -12 m/s\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close