Lớp 12Tài Nguyên

Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

Cho ba điểm \(A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0)\). Phương trình mặt phẳng \((ABC)\) là:

Related Articles

(A) \(2x – 3y – 4z +2 = 0\)

Bạn đang xem: Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

(B) \(2x + 3y – 4z – 2 = 0\)

(C) \(4x + 6y – 8z + 2 = 0\)

(D) \(2x – 3y – 4z + 1 = 0\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((ABC)\) là: \(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} } \right] \)

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  = (3; – 2;0),\overrightarrow {AC}  = (1; – 2; – 1)\)

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((ABC)\) là:

\(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} } \right] = (2; 3; – 4)\)

Phương trình mặt phẳng \((ABC)\) là:

\(2(x – 0) + 3(y – 2) – 4(z – 1) = 0 \)

\(\Leftrightarrow 2x + 3y – 4z – 2 = 0\)

Chọn (B).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

Cho ba điểm \(A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0)\). Phương trình mặt phẳng \((ABC)\) là:

(A) \(2x – 3y – 4z +2 = 0\)

(B) \(2x + 3y – 4z – 2 = 0\)

(C) \(4x + 6y – 8z + 2 = 0\)

(D) \(2x – 3y – 4z + 1 = 0\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((ABC)\) là: \(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} } \right] \)

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  = (3; – 2;0),\overrightarrow {AC}  = (1; – 2; – 1)\)

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \((ABC)\) là:

\(\overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} } \right] = (2; 3; – 4)\)

Phương trình mặt phẳng \((ABC)\) là:

\(2(x – 0) + 3(y – 2) – 4(z – 1) = 0 \)

\(\Leftrightarrow 2x + 3y – 4z – 2 = 0\)

Chọn (B).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close