Lớp 11Tài Nguyên

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các vectơ khác vectơ – không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập điểm đã cho.

Related Articles

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lấy hai điểm bất kì trong số 4 điểm đã cho, một điểm làm gốc, một điểm làm ngọn sẽ được một véc tơ.

Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB} ;\,\overrightarrow {AC} ;\,\overrightarrow {AD} ;\,\overrightarrow {BA} ;\,\overrightarrow {BC} ;\,\overrightarrow {BD} ;\) \(\overrightarrow {CA} ;\,\overrightarrow {CB} ;\,\overrightarrow {CD} ;\,\overrightarrow {DA} ;\,\overrightarrow {DB} ;\,\overrightarrow {DC} \)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các vectơ khác vectơ – không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập điểm đã cho.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lấy hai điểm bất kì trong số 4 điểm đã cho, một điểm làm gốc, một điểm làm ngọn sẽ được một véc tơ.

Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB} ;\,\overrightarrow {AC} ;\,\overrightarrow {AD} ;\,\overrightarrow {BA} ;\,\overrightarrow {BC} ;\,\overrightarrow {BD} ;\) \(\overrightarrow {CA} ;\,\overrightarrow {CB} ;\,\overrightarrow {CD} ;\,\overrightarrow {DA} ;\,\overrightarrow {DB} ;\,\overrightarrow {DC} \)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.