Lớp 11Tài Nguyên

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là :\( – 2;0;2;4;6;….\)Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng ?

Related Articles

A. \({u_n} =  – 2n\) 

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

B. \({u_n} = ( – 2)(n + 1)\)

C. \({u_n} = ( – 2) + n\)

D. \({u_n} = ( – 2) + 2(n – 1)\)

Câu 2: Cho cấp số nhân \(({u_n})\)có công bội q. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. \({u_k} = \sqrt {{u_{k + 1}}.{u_{k + 2}}} \)          

B. \({u_k} = \dfrac{{{u_{k – 1}} + {u_{k + 1}}}}{2}\)

C. \({u_k} = {u_1}.{q^{k – 1}}\)   

D. \({u_k} = {u_1} + (k – 1)q\)

Câu 3: Cho cấp số cộng \(({u_n})\)có \({u_2} + {u_3} = 20,{u_5} + {u_7} =  – 29\). Tìm \({u_1},d\)?

A. \({u_1} = 20;d = 7\)   

B. \({u_1} = 20,5\,;d =  – 7\)

C. \({u_1} = 20,5\,;d = 7\)

D.\({u_1} =  – 20,5;d =  – 7\)

Câu 4: Cho dãy số \(({u_n})\) xác định bởi  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 1}\\{{u_n} = 2{u_{n – 1}} + 3,\forall n \ge 2}\end{array}} \right.\). Viết năm số hạng đầu của dãy ?

A. 1;5;13;28;61           

B. 1;5;13;29;61            

C. 1;5;17;29;61            

D. 1;5;14;29;61

Câu 5: Xét xem dãy số \(({u_n})\)với \({u_n} = 3n – 1\) có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội.

A. \(q = 3\)                    B. \(q = 2\)

C. \(q = 4\)                    D. \(q = \emptyset \)

Câu 6: Cho dãy số\(\left( {{y_n}} \right)\) xác định bởi \({y_1} = {y_2} = 1\)  và \({y_{n + 2}} = {y_{n + 1}} + {y_n},\,\,\forall n \in N*.\) Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

A.\(1,1,2,4,7\)              B.\(2,3,5,8,11\) 

C.\(1,2,3,5,8\)              D.\(1,1,2,3,5\)

Câu 7: Cho cấp số cộng \(({u_n})\) thỏa mãn :\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_2} – {u_3} + {u_5} = 10}\\{{u_4} + {u_6} = 26}\end{array}} \right.\). Xác định công sai ?

A. d = 3                       B. d = 5

C. d = 6                       D. d = 4

Câu 8: Cho dãy số \(({u_n})\)có \({u_1} = \dfrac{1}{4};d = \dfrac{{ – 1}}{4}\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. \({S_5} = \dfrac{5}{4}\) 

B. \({S_5} = \dfrac{4}{5}\) 

C. \({S_5} =  – \dfrac{5}{4}\)   

D. \({S_5} =  – \dfrac{4}{5}\)

Câu 9: Cho dãy số \(({u_n})\)với :\({u_n} = 7 – 2n\). Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. 3 số hạng đầu của dãy : \({u_1} = 5;{u_2} = 3;{u_3} = 1\)

B. Số hạng thứ \(n + 1:{u_{n + 1}} = 8 – 2n\)

C. Là cấp số cộng có d = – 2

D. Số hạng thứ 4: \({u_4} =  – 1\)

Câu 10: Cho dãy số \( – 1;x;0,64\). Chọn \(x\) để dãy số đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân

A. Không có giá trị nào của \(x\)

B. \(x = 0,008\)

C. \(x =  – 0,008\)

D. \(x = 0,004\)

Câu 11: Xét tính tăng , giảm và bị chặn của dãy số \(({u_n})\) biết \({u_n} = \dfrac{{2n – 13}}{{3n – 2}}\)

A. Dãy số tăng, bị chặn                                    

B. Dãy số giảm, bị chặn

C. Dãy số không tăng, không giảm, không bị chặn                                        

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 12: Cho a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng ?

A. \({a^2} + {c^2} = 2ab + 2bc\) 

B. \({a^2} – {c^2} = 2ab – 2bc\)

C. \({a^2} + {c^2} = 2ab – 2bc\)

D. \({a^2} – {c^2} = ab – bc\)

Câu 13: Tìm số hạng lớn nhất của dãy số \(\left( {{a_n}} \right)\) có \({a_n} =  – {n^2} + 4n + 11,\,\,\forall n \in N*\) .

A. 14                           B. 15 

C. 13                           D. 12

Câu 14: Cho dãy số \(({u_n})\)với :\({u_n} = \dfrac{{ – n}}{{n + 1}}\) . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Năm số hạng đầu của dãy là : \(\dfrac{{ – 1}}{2};\dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 5}}{5};\dfrac{{ – 5}}{6};\)

B. Năm số hạng đầu của dãy là: \(\dfrac{{ – 1}}{2};\dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 4}}{5};\dfrac{{ – 5}}{6};\)

C. Là dãy số tăng

D. Bị chặn trên bởi số 1

Câu 15: Cho dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) xác định bởi \({x_1} = 5\) và \({x_{n + 1}} = {x_n} + n,\,\,\forall n \in N*\). Số hạng tổng quát của dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) là:

A.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} – n + 10}}{2}\) 

B.\({x_n} = \dfrac{{5{n^2} – 5n}}{2}\)

C.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} + n + 10}}{2}\)  

D.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} + 3n + 12}}{2}\)

Câu 16: Cho cấp số nhân \(({u_n})\)thỏa mãn: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_4} = \dfrac{2}{{27}}}\\{{u_3} = 243{u_8}}\end{array}} \right.\). Viết 5 số hạng đầu của cấp số

A. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{5};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)  C. \({u_1} = 1;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)

B. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{64}}\)  D. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)

Câu 17: Xét tính bị chặn của dãy số sau: \({u_n} = 4 – 3n – {n^2}\)

A. Bị chặn                    B. Không bị chặn          C. Bị chặn trên              D. Bị chặn dưới

Câu 18: Xác định x để 3 số :\(1 – x;{x^2};1 + x\) theo thứ tự lập thành cấp số cộng ?

A. Không có giá trị nào của x 

B. \(x =  \pm 2\)

C. \(x =  \pm 1\)

D. \(x = 0\)

Câu 19: Cho cấp số nhân có \({u_1} =  – 3;q = \dfrac{2}{3}\). Tính \({u_5}\)

A. \({u_5} = \dfrac{{ – 27}}{{16}}\)

B. \({u_5} = \dfrac{{ – 16}}{{27}}\)

C. \({u_5} = \dfrac{{16}}{{27}}\) 

D. \({u_5} = \dfrac{{27}}{{16}}\)

Câu 20: Một cấp số cộng có 13 số hạng, số hạng đầu là 2 và tổng của 13 số hạng đầu của cấp số cộng đó bằng 260. Khi đó, giá trị của \({u_{13}}\)là bao nhiêu.

A. \({u_{13}} = 40\)       

B. \({u_{13}} = 38\) 

C. \({u_{13}} = 36\)

D. \({u_{13}} = 20\)

Câu 21: Cho một cấp số cộng có 20 số hạng. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A. \({u_1} + {u_{20}} = {u_2} + {u_{19}}\)         

B. \({u_1} + {u_{20}} = {u_5} + {u_{16}}\)           

C. \({u_1} + {u_{20}} = {u_8} + {u_{13}}\)         

D. \({u_1} + {u_{20}} = {u_9} + {u_{11}}\)

Câu 22: Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 3;9;27;81;…Khi đó \({u_n}\)có thể được tính theo biểu thức nào sau đây

A. \({u_n} = {3^{n – 1}}\)

B. \({u_n} = {3^n}\)        

C. \({u_n} = {3^{n + 1}}\) 

D. \({u_n} = 3 + {3^n}\)

Câu 23: Dân số của thành phố A hiện nay là \(3\) triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là \(2\% \). Dân số của thành phố A sau \(3\) năm nữa sẽ là:

A. 3183624 

B. 2343625

C. 2343626 

D. 2343627

Câu 24: Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có công sai \(d > 0\); \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_{31}} + {u_{34}} = 11}\\{{u^2}_{31} + {u^2}_{34} = 101}\end{array}} \right.\). Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

A. \({u_n} = 3n – 9\)   

B. \({u_n} = 3n – 2\)    

C. \({u_n} = 3n – 92\)  

D. \({u_n} = 3n – 66\)

Câu 25: Với \(n \in {N^*}\), ta xét các mệnh đề: P: “\({7^n} + 5\) chia hết cho \(2\)”; Q: “\({7^n} + 5\) chia hết cho 3” và R: “\({7^n} + 5\) chia hết cho \(6\)”. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là:

A. \(3\)                                     B. \(0\)

C. \(1\)                                     D. \(2\)

 

Lời giải chi tiết

1 2 3 4 5
D C B B D
6 7 8 9 10
D A C B A
11 12 13 14 15
A B B B A
16 17 18 19 20
D C C B B
21 22 23 24 25
D B A C A

Lời giải chi tiết

Câu 1. Ta có dãy số trên là cấp số cộng với công với số hạng đầu u1 = -2 và công sai d = 2.

Vậy số hạng tổng quát của dãy là:

\({u_n} = {u_1} + (n – 1)d = ( – 2) + 2(n – 1)\)

Chọn D.

Câu 3. Áp dụng công thức số hạng tổng quát \({u_n} = {u_1} + (n – 1)d\)

\(\begin{array}{c} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_2} + {u_3} = 20\\{u_5} + {u_7} =  – 29\end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + d + {u_1} + 2d = 20\\{u_1} + 4d + {u_1} + 6d =  – 29\end{array} \right.\\ = \left\{ \begin{array}{l}2{u_1} + 3d = 20\\2{u_1} + 10d =  – 29\end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 20,5\\d =  – 7\end{array} \right.\end{array}\)

Chọn B.

Câu 4. Ta có

\({u_2} = 2.1 + 3 = 5;\)

\({u_3} = 2.5 + 3 = 13;\)

\({u_4} = 2.13 + 3 = 29;\)

\({u_2} = 2.29 + 3 = 61;\)

Chọn B.

Câu 5. Ta có

\(\left. \begin{array}{l}{u_1} = 3.1 – 1 = 2\\{u_2} = 3.2 – 1 = 5\\{u_3} = 3.3 – 1 = 8\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{5}{2} \ne \dfrac{8}{2}\)

Vậy \(({u_n})\) không phải là cấp số nhân nên không tồn tại q.

Chọn D.

Câu 6:

\(\begin{array}{l}{y_1} = {y_2} = 1\\{y_3} = {y_2} + {y_1} = 1 + 1 = 2\\{y_4} = {y_3} + {y_2} = 2 + 1 = 3\\{y_5} = {y_4} + {y_3} = 3 + 2 = 5\end{array}\)

Chọn D

Câu 7.Ta có

\(\begin{array}{c}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_2} – {u_3} + {u_5} = 10}\\{{u_4} + {u_6} = 26}\end{array}} \right. \\ \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + d – {u_1} – 2d + {u_1} + 4d = 10\\{u_1} + 3d + {u_1} + 5d = 26\end{array} \right.\\  \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + 3d = 10\\2{u_1} + 8d = 26\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\d = 3\end{array} \right.\end{array}\)

Chọn A.

Câu 8. Ta có

\({S_5} = n{u_1} + \dfrac{{n(n – 1)}}{2}d = 5.\dfrac{1}{4} + \dfrac{{5.4}}{2}.\left( { – \dfrac{1}{4}} \right) =  – \dfrac{5}{4}\)

Chọn C.

Câu 10. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  – 1.q\\0,64 = x.q\end{array} \right. \Rightarrow 0,64 =  – {x^2}\)(vô lí)

Chọn A.

Câu 11. \(\forall n \in {N^*},{u_{n + 1}} – {u_n} = \dfrac{{2(n + 1) – 3}}{{3(n + 1) – 2}} – \dfrac{{2n – 3}}{{3n – 2}} \)\(\,= \dfrac{{35}}{{(3n + 1)(3n – 2)}} > 0.\)

Và \({u_n} = \dfrac{{2n – 13}}{{3n – 2}} = \dfrac{2}{3} – \dfrac{{35}}{{3(3n – 2)}} \le \dfrac{2}{3}\)

Chọn A.

Câu 12. Ta có

\(\begin{array}{l}b = \dfrac{{a + c}}{2}\\ \Leftrightarrow c = 2b – a \\\Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 4ab – 4{b^2}\\ \Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 4ab – 2b(a + c)\\ \Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 2ab – 2bc\end{array}\)

Chọn B.

Câu 13.

\({a_n} =  – {n^2} + 4n + 11\)\(\, =  – {n^2} + 4n – 4 + 15 =  – {\left( {n – 2} \right)^2} + 15 \le 15\)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi \(n – 2 = 0 \Leftrightarrow n = 2\)

Vậy số hạng lớn nhất của dãy số là số hạng bằng 15.

Chọn B.

Câu 14. Ta có

\({u_1} = \dfrac{{ – 1}}{{1 + 1}} = \dfrac{{ – 1}}{2}\);

\({u_2} = \dfrac{{ – 2}}{{2 + 1}} = \dfrac{{ – 2}}{3}\);

\({u_3} = \dfrac{{ – 3}}{{3 + 1}} = \dfrac{{ – 3}}{4}\);

\({u_4} = \dfrac{{ – 4}}{{4 + 1}} = \dfrac{{ – 4}}{5}\);

\({u_5} = \dfrac{{ – 5}}{{5 + 1}} = \dfrac{{ – 5}}{6}\).

Chọn B.

Câu 15.

\(\begin{array}{l}{x_1} = 5\\{x_2} = {x_1} + 1 = 5 + 1\\{x_3} = {x_2} + 2 = 5 + 1 + 2\\{x_4} = {x_3} + 3 = 5 + 1 + 2 + 3\\…\end{array}\)

Dự đoán \({x_n} = 5 + 1 + 2 + 3 + … + n – 1 \)\(\,= 5 + \dfrac{{n\left( {n – 1} \right)}}{2}\,\,\,\left( * \right)\,\,\forall n \in N*\)

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

(*) đúng với n = 1.

Giả sử (*) đúng đến n = k, tức là \({x_k} = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right)}}{2}\,,\) ta chứng minh (*) đúng đến n = k + 1, tức là cần chứng minh \({x_{k + 1}} = 5 + \dfrac{{\left( {k + 1} \right)k}}{2}\).

Ta có: \({x_{k + 1}} = {x_k} + k = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right)}}{2}\, + k = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right) + 2k}}{2} \)\(\,= 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1 + 2} \right)}}{2} = 5 + \dfrac{{\left( {k + 1} \right)k}}{2}\).

Vậy (*) đúng với mọi \(n \in N*\).

Vậy \({x_n} = 5 + \dfrac{{n\left( {n – 1} \right)}}{2} = \dfrac{{{n^2} – n + 10}}{2}\,\,\,\,\,\forall n \in N*\)

Chọn A.

Câu 16. Ta có

\(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_4} = \dfrac{2}{{27}}}\\{{u_3} = 243{u_8}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1}.{q^3} = \dfrac{2}{{27}}\\{u_1}.{q^2} = 243{u_1}.{q^7}\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = \dfrac{2}{{27.{q^3}}}\\\dfrac{1}{{{q^5}}} = 243\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2\\q = \dfrac{1}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow {u_n} = 2.{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^{n – 1}}\end{array}\)

\({u_2} = \dfrac{2}{{{3^1}}} = \dfrac{2}{3}\);

\({u_3} = \dfrac{2}{{{3^2}}} = \dfrac{2}{9}\);

\({u_4} = \dfrac{2}{{{3^3}}} = \dfrac{2}{{27}}\);

\({u_5} = \dfrac{2}{{{3^4}}} = \dfrac{2}{{81}}\).

Chọn D. 

Câu 17. Ta có \({u_n} = 4 – 3n – {n^2} =  – {\left( {n – \dfrac{3}{2}} \right)^2} + \dfrac{{25}}{4} \le \dfrac{{25}}{4}\)

Chọn C.

Câu 18. Ta có 3 số này lập thành một cấp số cộng, do đó:

\({x^2} = \dfrac{{1 – x + 1 + x}}{2} \Leftrightarrow {x^2} = 1 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Chọn C.

Câu 19. Ta có \({u_5} = ( – 3).{\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^4} =  – \dfrac{{16}}{{27}}\)

Chọn B.

Câu 20. Ta có \(\begin{array}{c}{S_{13}} = n{u_1} + \dfrac{{n(n – 1)}}{2}d = 13.2 + \dfrac{{13.12}}{2}.d\\ \Leftrightarrow d = 3 \Leftrightarrow {u_{13}} = 2 + 13.3 = 38\end{array}\)

Chọn B.

Câu 21. Ta có \(\begin{array}{l}{u_1} + {u_{20}} = {u_1} + {u_1} + 19d = {u_1} + d + {u_1} + 18d\\ = {u_2} + {u_{19}} = {u_5} + {u_{16}} = {u_8} + {u_{13}}\end{array}\)

Chọn D.

Câu 22. Ta có cấp số nhân với công bôi q = 3 nên \({u_n} = {3.3^{n – 1}} = {3^n}\)

Chọn B.

Câu 23. Dân số của thành phố A sau 3 năm là: \({u_3} = 3 000 000. {(1 + 2\% )^3} = 3183624\)

Chọn A.

Câu 24. Ta có:

\(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_{31}} + {u_{34}} = 11}\\{{u^2}_{31} + {u^2}_{34} = 101}\end{array}} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_{34}} = 11 – {u_{31}}\\{u^2}_{31} + {(11 – {u_{31}})^2} = 101\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{u_{31}} = 1\\{u_{34}} = 10\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}{u_{31}} = 10\\{u_{34}} = 1\end{array} \right.\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  – 89\\d = 3\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 100\\d =  – 3\end{array} \right.\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  – 89\\d = 3\end{array} \right.(d > 0)\end{array}\)

\({u_n} =  – 89 + (n – 1)3 = 3n – 92\)

Chọn C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là :\( – 2;0;2;4;6;….\)Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng ?

A. \({u_n} =  – 2n\) 

B. \({u_n} = ( – 2)(n + 1)\)

C. \({u_n} = ( – 2) + n\)

D. \({u_n} = ( – 2) + 2(n – 1)\)

Câu 2: Cho cấp số nhân \(({u_n})\)có công bội q. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. \({u_k} = \sqrt {{u_{k + 1}}.{u_{k + 2}}} \)          

B. \({u_k} = \dfrac{{{u_{k – 1}} + {u_{k + 1}}}}{2}\)

C. \({u_k} = {u_1}.{q^{k – 1}}\)   

D. \({u_k} = {u_1} + (k – 1)q\)

Câu 3: Cho cấp số cộng \(({u_n})\)có \({u_2} + {u_3} = 20,{u_5} + {u_7} =  – 29\). Tìm \({u_1},d\)?

A. \({u_1} = 20;d = 7\)   

B. \({u_1} = 20,5\,;d =  – 7\)

C. \({u_1} = 20,5\,;d = 7\)

D.\({u_1} =  – 20,5;d =  – 7\)

Câu 4: Cho dãy số \(({u_n})\) xác định bởi  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 1}\\{{u_n} = 2{u_{n – 1}} + 3,\forall n \ge 2}\end{array}} \right.\). Viết năm số hạng đầu của dãy ?

A. 1;5;13;28;61           

B. 1;5;13;29;61            

C. 1;5;17;29;61            

D. 1;5;14;29;61

Câu 5: Xét xem dãy số \(({u_n})\)với \({u_n} = 3n – 1\) có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội.

A. \(q = 3\)                    B. \(q = 2\)

C. \(q = 4\)                    D. \(q = \emptyset \)

Câu 6: Cho dãy số\(\left( {{y_n}} \right)\) xác định bởi \({y_1} = {y_2} = 1\)  và \({y_{n + 2}} = {y_{n + 1}} + {y_n},\,\,\forall n \in N*.\) Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

A.\(1,1,2,4,7\)              B.\(2,3,5,8,11\) 

C.\(1,2,3,5,8\)              D.\(1,1,2,3,5\)

Câu 7: Cho cấp số cộng \(({u_n})\) thỏa mãn :\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_2} – {u_3} + {u_5} = 10}\\{{u_4} + {u_6} = 26}\end{array}} \right.\). Xác định công sai ?

A. d = 3                       B. d = 5

C. d = 6                       D. d = 4

Câu 8: Cho dãy số \(({u_n})\)có \({u_1} = \dfrac{1}{4};d = \dfrac{{ – 1}}{4}\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. \({S_5} = \dfrac{5}{4}\) 

B. \({S_5} = \dfrac{4}{5}\) 

C. \({S_5} =  – \dfrac{5}{4}\)   

D. \({S_5} =  – \dfrac{4}{5}\)

Câu 9: Cho dãy số \(({u_n})\)với :\({u_n} = 7 – 2n\). Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. 3 số hạng đầu của dãy : \({u_1} = 5;{u_2} = 3;{u_3} = 1\)

B. Số hạng thứ \(n + 1:{u_{n + 1}} = 8 – 2n\)

C. Là cấp số cộng có d = – 2

D. Số hạng thứ 4: \({u_4} =  – 1\)

Câu 10: Cho dãy số \( – 1;x;0,64\). Chọn \(x\) để dãy số đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân

A. Không có giá trị nào của \(x\)

B. \(x = 0,008\)

C. \(x =  – 0,008\)

D. \(x = 0,004\)

Câu 11: Xét tính tăng , giảm và bị chặn của dãy số \(({u_n})\) biết \({u_n} = \dfrac{{2n – 13}}{{3n – 2}}\)

A. Dãy số tăng, bị chặn                                    

B. Dãy số giảm, bị chặn

C. Dãy số không tăng, không giảm, không bị chặn                                        

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 12: Cho a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng ?

A. \({a^2} + {c^2} = 2ab + 2bc\) 

B. \({a^2} – {c^2} = 2ab – 2bc\)

C. \({a^2} + {c^2} = 2ab – 2bc\)

D. \({a^2} – {c^2} = ab – bc\)

Câu 13: Tìm số hạng lớn nhất của dãy số \(\left( {{a_n}} \right)\) có \({a_n} =  – {n^2} + 4n + 11,\,\,\forall n \in N*\) .

A. 14                           B. 15 

C. 13                           D. 12

Câu 14: Cho dãy số \(({u_n})\)với :\({u_n} = \dfrac{{ – n}}{{n + 1}}\) . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Năm số hạng đầu của dãy là : \(\dfrac{{ – 1}}{2};\dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 5}}{5};\dfrac{{ – 5}}{6};\)

B. Năm số hạng đầu của dãy là: \(\dfrac{{ – 1}}{2};\dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 4}}{5};\dfrac{{ – 5}}{6};\)

C. Là dãy số tăng

D. Bị chặn trên bởi số 1

Câu 15: Cho dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) xác định bởi \({x_1} = 5\) và \({x_{n + 1}} = {x_n} + n,\,\,\forall n \in N*\). Số hạng tổng quát của dãy số \(\left( {{x_n}} \right)\) là:

A.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} – n + 10}}{2}\) 

B.\({x_n} = \dfrac{{5{n^2} – 5n}}{2}\)

C.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} + n + 10}}{2}\)  

D.\({x_n} = \dfrac{{{n^2} + 3n + 12}}{2}\)

Câu 16: Cho cấp số nhân \(({u_n})\)thỏa mãn: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_4} = \dfrac{2}{{27}}}\\{{u_3} = 243{u_8}}\end{array}} \right.\). Viết 5 số hạng đầu của cấp số

A. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{5};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)  C. \({u_1} = 1;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)

B. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{64}}\)  D. \({u_1} = 2;{u_2} = \dfrac{2}{3};{u_3} = \dfrac{2}{9};{u_4} = \dfrac{2}{{27}};{u_5} = \dfrac{2}{{81}}\)

Câu 17: Xét tính bị chặn của dãy số sau: \({u_n} = 4 – 3n – {n^2}\)

A. Bị chặn                    B. Không bị chặn          C. Bị chặn trên              D. Bị chặn dưới

Câu 18: Xác định x để 3 số :\(1 – x;{x^2};1 + x\) theo thứ tự lập thành cấp số cộng ?

A. Không có giá trị nào của x 

B. \(x =  \pm 2\)

C. \(x =  \pm 1\)

D. \(x = 0\)

Câu 19: Cho cấp số nhân có \({u_1} =  – 3;q = \dfrac{2}{3}\). Tính \({u_5}\)

A. \({u_5} = \dfrac{{ – 27}}{{16}}\)

B. \({u_5} = \dfrac{{ – 16}}{{27}}\)

C. \({u_5} = \dfrac{{16}}{{27}}\) 

D. \({u_5} = \dfrac{{27}}{{16}}\)

Câu 20: Một cấp số cộng có 13 số hạng, số hạng đầu là 2 và tổng của 13 số hạng đầu của cấp số cộng đó bằng 260. Khi đó, giá trị của \({u_{13}}\)là bao nhiêu.

A. \({u_{13}} = 40\)       

B. \({u_{13}} = 38\) 

C. \({u_{13}} = 36\)

D. \({u_{13}} = 20\)

Câu 21: Cho một cấp số cộng có 20 số hạng. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A. \({u_1} + {u_{20}} = {u_2} + {u_{19}}\)         

B. \({u_1} + {u_{20}} = {u_5} + {u_{16}}\)           

C. \({u_1} + {u_{20}} = {u_8} + {u_{13}}\)         

D. \({u_1} + {u_{20}} = {u_9} + {u_{11}}\)

Câu 22: Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 3;9;27;81;…Khi đó \({u_n}\)có thể được tính theo biểu thức nào sau đây

A. \({u_n} = {3^{n – 1}}\)

B. \({u_n} = {3^n}\)        

C. \({u_n} = {3^{n + 1}}\) 

D. \({u_n} = 3 + {3^n}\)

Câu 23: Dân số của thành phố A hiện nay là \(3\) triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là \(2\% \). Dân số của thành phố A sau \(3\) năm nữa sẽ là:

A. 3183624 

B. 2343625

C. 2343626 

D. 2343627

Câu 24: Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có công sai \(d > 0\); \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_{31}} + {u_{34}} = 11}\\{{u^2}_{31} + {u^2}_{34} = 101}\end{array}} \right.\). Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

A. \({u_n} = 3n – 9\)   

B. \({u_n} = 3n – 2\)    

C. \({u_n} = 3n – 92\)  

D. \({u_n} = 3n – 66\)

Câu 25: Với \(n \in {N^*}\), ta xét các mệnh đề: P: “\({7^n} + 5\) chia hết cho \(2\)”; Q: “\({7^n} + 5\) chia hết cho 3” và R: “\({7^n} + 5\) chia hết cho \(6\)”. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là:

A. \(3\)                                     B. \(0\)

C. \(1\)                                     D. \(2\)

 

Lời giải chi tiết

1 2 3 4 5
D C B B D
6 7 8 9 10
D A C B A
11 12 13 14 15
A B B B A
16 17 18 19 20
D C C B B
21 22 23 24 25
D B A C A

Lời giải chi tiết

Câu 1. Ta có dãy số trên là cấp số cộng với công với số hạng đầu u1 = -2 và công sai d = 2.

Vậy số hạng tổng quát của dãy là:

\({u_n} = {u_1} + (n – 1)d = ( – 2) + 2(n – 1)\)

Chọn D.

Câu 3. Áp dụng công thức số hạng tổng quát \({u_n} = {u_1} + (n – 1)d\)

\(\begin{array}{c} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_2} + {u_3} = 20\\{u_5} + {u_7} =  – 29\end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + d + {u_1} + 2d = 20\\{u_1} + 4d + {u_1} + 6d =  – 29\end{array} \right.\\ = \left\{ \begin{array}{l}2{u_1} + 3d = 20\\2{u_1} + 10d =  – 29\end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 20,5\\d =  – 7\end{array} \right.\end{array}\)

Chọn B.

Câu 4. Ta có

\({u_2} = 2.1 + 3 = 5;\)

\({u_3} = 2.5 + 3 = 13;\)

\({u_4} = 2.13 + 3 = 29;\)

\({u_2} = 2.29 + 3 = 61;\)

Chọn B.

Câu 5. Ta có

\(\left. \begin{array}{l}{u_1} = 3.1 – 1 = 2\\{u_2} = 3.2 – 1 = 5\\{u_3} = 3.3 – 1 = 8\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{5}{2} \ne \dfrac{8}{2}\)

Vậy \(({u_n})\) không phải là cấp số nhân nên không tồn tại q.

Chọn D.

Câu 6:

\(\begin{array}{l}{y_1} = {y_2} = 1\\{y_3} = {y_2} + {y_1} = 1 + 1 = 2\\{y_4} = {y_3} + {y_2} = 2 + 1 = 3\\{y_5} = {y_4} + {y_3} = 3 + 2 = 5\end{array}\)

Chọn D

Câu 7.Ta có

\(\begin{array}{c}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_2} – {u_3} + {u_5} = 10}\\{{u_4} + {u_6} = 26}\end{array}} \right. \\ \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + d – {u_1} – 2d + {u_1} + 4d = 10\\{u_1} + 3d + {u_1} + 5d = 26\end{array} \right.\\  \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} + 3d = 10\\2{u_1} + 8d = 26\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow  \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\d = 3\end{array} \right.\end{array}\)

Chọn A.

Câu 8. Ta có

\({S_5} = n{u_1} + \dfrac{{n(n – 1)}}{2}d = 5.\dfrac{1}{4} + \dfrac{{5.4}}{2}.\left( { – \dfrac{1}{4}} \right) =  – \dfrac{5}{4}\)

Chọn C.

Câu 10. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  – 1.q\\0,64 = x.q\end{array} \right. \Rightarrow 0,64 =  – {x^2}\)(vô lí)

Chọn A.

Câu 11. \(\forall n \in {N^*},{u_{n + 1}} – {u_n} = \dfrac{{2(n + 1) – 3}}{{3(n + 1) – 2}} – \dfrac{{2n – 3}}{{3n – 2}} \)\(\,= \dfrac{{35}}{{(3n + 1)(3n – 2)}} > 0.\)

Và \({u_n} = \dfrac{{2n – 13}}{{3n – 2}} = \dfrac{2}{3} – \dfrac{{35}}{{3(3n – 2)}} \le \dfrac{2}{3}\)

Chọn A.

Câu 12. Ta có

\(\begin{array}{l}b = \dfrac{{a + c}}{2}\\ \Leftrightarrow c = 2b – a \\\Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 4ab – 4{b^2}\\ \Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 4ab – 2b(a + c)\\ \Leftrightarrow {a^2} – {c^2} = 2ab – 2bc\end{array}\)

Chọn B.

Câu 13.

\({a_n} =  – {n^2} + 4n + 11\)\(\, =  – {n^2} + 4n – 4 + 15 =  – {\left( {n – 2} \right)^2} + 15 \le 15\)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi \(n – 2 = 0 \Leftrightarrow n = 2\)

Vậy số hạng lớn nhất của dãy số là số hạng bằng 15.

Chọn B.

Câu 14. Ta có

\({u_1} = \dfrac{{ – 1}}{{1 + 1}} = \dfrac{{ – 1}}{2}\);

\({u_2} = \dfrac{{ – 2}}{{2 + 1}} = \dfrac{{ – 2}}{3}\);

\({u_3} = \dfrac{{ – 3}}{{3 + 1}} = \dfrac{{ – 3}}{4}\);

\({u_4} = \dfrac{{ – 4}}{{4 + 1}} = \dfrac{{ – 4}}{5}\);

\({u_5} = \dfrac{{ – 5}}{{5 + 1}} = \dfrac{{ – 5}}{6}\).

Chọn B.

Câu 15.

\(\begin{array}{l}{x_1} = 5\\{x_2} = {x_1} + 1 = 5 + 1\\{x_3} = {x_2} + 2 = 5 + 1 + 2\\{x_4} = {x_3} + 3 = 5 + 1 + 2 + 3\\…\end{array}\)

Dự đoán \({x_n} = 5 + 1 + 2 + 3 + … + n – 1 \)\(\,= 5 + \dfrac{{n\left( {n – 1} \right)}}{2}\,\,\,\left( * \right)\,\,\forall n \in N*\)

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

(*) đúng với n = 1.

Giả sử (*) đúng đến n = k, tức là \({x_k} = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right)}}{2}\,,\) ta chứng minh (*) đúng đến n = k + 1, tức là cần chứng minh \({x_{k + 1}} = 5 + \dfrac{{\left( {k + 1} \right)k}}{2}\).

Ta có: \({x_{k + 1}} = {x_k} + k = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right)}}{2}\, + k = 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1} \right) + 2k}}{2} \)\(\,= 5 + \dfrac{{k\left( {k – 1 + 2} \right)}}{2} = 5 + \dfrac{{\left( {k + 1} \right)k}}{2}\).

Vậy (*) đúng với mọi \(n \in N*\).

Vậy \({x_n} = 5 + \dfrac{{n\left( {n – 1} \right)}}{2} = \dfrac{{{n^2} – n + 10}}{2}\,\,\,\,\,\forall n \in N*\)

Chọn A.

Câu 16. Ta có

\(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_4} = \dfrac{2}{{27}}}\\{{u_3} = 243{u_8}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1}.{q^3} = \dfrac{2}{{27}}\\{u_1}.{q^2} = 243{u_1}.{q^7}\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = \dfrac{2}{{27.{q^3}}}\\\dfrac{1}{{{q^5}}} = 243\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2\\q = \dfrac{1}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow {u_n} = 2.{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^{n – 1}}\end{array}\)

\({u_2} = \dfrac{2}{{{3^1}}} = \dfrac{2}{3}\);

\({u_3} = \dfrac{2}{{{3^2}}} = \dfrac{2}{9}\);

\({u_4} = \dfrac{2}{{{3^3}}} = \dfrac{2}{{27}}\);

\({u_5} = \dfrac{2}{{{3^4}}} = \dfrac{2}{{81}}\).

Chọn D. 

Câu 17. Ta có \({u_n} = 4 – 3n – {n^2} =  – {\left( {n – \dfrac{3}{2}} \right)^2} + \dfrac{{25}}{4} \le \dfrac{{25}}{4}\)

Chọn C.

Câu 18. Ta có 3 số này lập thành một cấp số cộng, do đó:

\({x^2} = \dfrac{{1 – x + 1 + x}}{2} \Leftrightarrow {x^2} = 1 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Chọn C.

Câu 19. Ta có \({u_5} = ( – 3).{\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^4} =  – \dfrac{{16}}{{27}}\)

Chọn B.

Câu 20. Ta có \(\begin{array}{c}{S_{13}} = n{u_1} + \dfrac{{n(n – 1)}}{2}d = 13.2 + \dfrac{{13.12}}{2}.d\\ \Leftrightarrow d = 3 \Leftrightarrow {u_{13}} = 2 + 13.3 = 38\end{array}\)

Chọn B.

Câu 21. Ta có \(\begin{array}{l}{u_1} + {u_{20}} = {u_1} + {u_1} + 19d = {u_1} + d + {u_1} + 18d\\ = {u_2} + {u_{19}} = {u_5} + {u_{16}} = {u_8} + {u_{13}}\end{array}\)

Chọn D.

Câu 22. Ta có cấp số nhân với công bôi q = 3 nên \({u_n} = {3.3^{n – 1}} = {3^n}\)

Chọn B.

Câu 23. Dân số của thành phố A sau 3 năm là: \({u_3} = 3 000 000. {(1 + 2\% )^3} = 3183624\)

Chọn A.

Câu 24. Ta có:

\(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_{31}} + {u_{34}} = 11}\\{{u^2}_{31} + {u^2}_{34} = 101}\end{array}} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_{34}} = 11 – {u_{31}}\\{u^2}_{31} + {(11 – {u_{31}})^2} = 101\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{u_{31}} = 1\\{u_{34}} = 10\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}{u_{31}} = 10\\{u_{34}} = 1\end{array} \right.\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  – 89\\d = 3\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 100\\d =  – 3\end{array} \right.\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  – 89\\d = 3\end{array} \right.(d > 0)\end{array}\)

\({u_n} =  – 89 + (n – 1)3 = 3n – 92\)

Chọn C.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.