Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Kiểm tra xem mỗi cặp số (x;y) đã cho có là nghiệm của hệ bất phương trình tương ứng không.

Related Articles

a) \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\)  \(\left( {0;2} \right),\left( {1;0} \right)\)

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\)  \(\left( { – 1; – 3} \right),\left( {0; – 3} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay từng cặp số vào mỗi hệ.

– Nếu thỏa mãn thì đó là nghiệm của hệ bất phương trình tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 0,y = 2\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}3.0 + 2.2 \ge  – 6\\0 + 4.2 > 4\end{array} \right.\) (Đúng)

Thay \(x = 1,y = 0\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}3.1 + 2.0 \ge  – 6\\1 + 4.0 > 4\left( {Sai} \right)\end{array} \right.\)

Vậy \(\left( {0;2} \right)\) là nghiệm của hệ còn \(\left( {1;0} \right)\) không là nghiệm.

b) Thay \(x =  – 1,y =  – 3\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}4.\left( { – 1} \right) + \left( { – 3} \right) \le  – 3\\ – 3\left( { – 1} \right) + 5.\left( { – 3} \right) \ge  – 12\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} – 7 \le  – 3\\ – 12 \ge  – 12\end{array} \right.\) (Đúng)

Thay \(x = 0,y =  – 3\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}4.0 + \left( { – 3} \right) \le  – 3\\ – 3.0 + 5.\left( { – 3} \right) \ge  – 12\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} – 3 \le  – 3\\ – 15 \ge  – 12\left( {Sai} \right)\end{array} \right.\)

Vậy \(\left( { – 1; – 3} \right)\) là nghiệm của hệ còn \(\left( {0; – 3} \right)\) không là nghiệm.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Kiểm tra xem mỗi cặp số (x;y) đã cho có là nghiệm của hệ bất phương trình tương ứng không.

a) \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\)  \(\left( {0;2} \right),\left( {1;0} \right)\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\)  \(\left( { – 1; – 3} \right),\left( {0; – 3} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay từng cặp số vào mỗi hệ.

– Nếu thỏa mãn thì đó là nghiệm của hệ bất phương trình tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 0,y = 2\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}3.0 + 2.2 \ge  – 6\\0 + 4.2 > 4\end{array} \right.\) (Đúng)

Thay \(x = 1,y = 0\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y \ge  – 6\\x + 4y > 4\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}3.1 + 2.0 \ge  – 6\\1 + 4.0 > 4\left( {Sai} \right)\end{array} \right.\)

Vậy \(\left( {0;2} \right)\) là nghiệm của hệ còn \(\left( {1;0} \right)\) không là nghiệm.

b) Thay \(x =  – 1,y =  – 3\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}4.\left( { – 1} \right) + \left( { – 3} \right) \le  – 3\\ – 3\left( { – 1} \right) + 5.\left( { – 3} \right) \ge  – 12\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} – 7 \le  – 3\\ – 12 \ge  – 12\end{array} \right.\) (Đúng)

Thay \(x = 0,y =  – 3\) vào hệ \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y \le  – 3\\ – 3x + 5y \ge  – 12\end{array} \right.\) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}4.0 + \left( { – 3} \right) \le  – 3\\ – 3.0 + 5.\left( { – 3} \right) \ge  – 12\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} – 3 \le  – 3\\ – 15 \ge  – 12\left( {Sai} \right)\end{array} \right.\)

Vậy \(\left( { – 1; – 3} \right)\) là nghiệm của hệ còn \(\left( {0; – 3} \right)\) không là nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.