Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2.1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương tình bậc nhất hai ẩn?

Related Articles

a) 2x+3y > 6

Bạn đang xem: Giải bài 2.1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

b) \({2^2}x + y \le 0\)

c) \(2{x^2} – y \ge 1\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một trong 4 dạng:

\(ax + by \le c\) (\(ax + by \ge c\), \(ax + by < c\), \(ax + by > c\))

Trong đó a, b, c là những số thực cho trước, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

Lời giải chi tiết

a) Ta có hệ số a=2, b=3, c=6 và các ẩn là x và y.

=> bất phương trình 2x+3y>6 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Ta có \({2^2}x + y \le 0 \Leftrightarrow 4x + y \le 0\)

=> a=4,b=1 và c=0. Các ẩn là x và y

=> \({2^2}x + y \le 0\) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

c) \(2{x^2} – y \ge 1\) có bậc của x là 2 nên đây không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chú ý

Khi bậc của x và y lớn hơn 1 thì bất phương trình bài cho không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2.1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương tình bậc nhất hai ẩn?

a) 2x+3y > 6

b) \({2^2}x + y \le 0\)

c) \(2{x^2} – y \ge 1\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một trong 4 dạng:

\(ax + by \le c\) (\(ax + by \ge c\), \(ax + by < c\), \(ax + by > c\))

Trong đó a, b, c là những số thực cho trước, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

Lời giải chi tiết

a) Ta có hệ số a=2, b=3, c=6 và các ẩn là x và y.

=> bất phương trình 2x+3y>6 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Ta có \({2^2}x + y \le 0 \Leftrightarrow 4x + y \le 0\)

=> a=4,b=1 và c=0. Các ẩn là x và y

=> \({2^2}x + y \le 0\) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

c) \(2{x^2} – y \ge 1\) có bậc của x là 2 nên đây không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chú ý

Khi bậc của x và y lớn hơn 1 thì bất phương trình bài cho không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.