Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2.10 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Related Articles

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x – y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: Giải bài 2.10 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. \(\left\{ \begin{array}{l}3x + {y^3} < 0\\x + y > 3\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y < 0\\{y^2} + 3 < 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} – {x^3} + y < 4\\x + 2y < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kiểm tra từng đáp án và chọn.

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải chi tiết

Ta thấy hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x – y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là \(x - y < 0;2y \ge 0\).

=> Chọn A.

Đáp án B loại vì \(3x + {y^3} < 0\) chứa \(y^3\).

Đáp án C loại vì \({y^2} + 3 < 0\) chứa \(y^2\).

Đáp án D loại vì \( – {x^3} + y < 4\) chứa \(x^3\).

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2.10 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x – y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}3x + {y^3} < 0\\x + y > 3\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y < 0\\{y^2} + 3 < 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} – {x^3} + y < 4\\x + 2y < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kiểm tra từng đáp án và chọn.

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải chi tiết

Ta thấy hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x – y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là \(x - y < 0;2y \ge 0\).

=> Chọn A.

Đáp án B loại vì \(3x + {y^3} < 0\) chứa \(y^3\).

Đáp án C loại vì \({y^2} + 3 < 0\) chứa \(y^2\).

Đáp án D loại vì \( – {x^3} + y < 4\) chứa \(x^3\).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.