Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Related Articles

A. \(x + y > 3\)

Bạn đang xem: Giải bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. \({x^2} + {y^2} \le 4\)

C. \(\left( {x – y} \right)\left( {3x + y} \right) \ge 1\)

D. \({y^3} – 2 \le 0\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát:

\(ax + by \le c\)(\(ax + by \ge c\), \(ax + by < c\), \(ax + by > c\)

Trong đó a, b, c là các số thực cho trước, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: \(x + y > 3\) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có a=1, b=1, c=3

Đáp án B: \({x^2} + {y^2} \le 4\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({x^2},{y^2}\)

Đáp án C: \(\left( {x – y} \right)\left( {3x + y} \right) \ge 1 \Leftrightarrow 3{x^2} – 2xy – {y^2} \ge 1\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({x^2},{y^2}\)

Đáp án D: \({y^3} – 2 \le 0\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({y^3}\).

Chọn A

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2.7 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. \(x + y > 3\)

B. \({x^2} + {y^2} \le 4\)

C. \(\left( {x – y} \right)\left( {3x + y} \right) \ge 1\)

D. \({y^3} – 2 \le 0\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát:

\(ax + by \le c\)(\(ax + by \ge c\), \(ax + by < c\), \(ax + by > c\)

Trong đó a, b, c là các số thực cho trước, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: \(x + y > 3\) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có a=1, b=1, c=3

Đáp án B: \({x^2} + {y^2} \le 4\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({x^2},{y^2}\)

Đáp án C: \(\left( {x – y} \right)\left( {3x + y} \right) \ge 1 \Leftrightarrow 3{x^2} – 2xy – {y^2} \ge 1\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({x^2},{y^2}\)

Đáp án D: \({y^3} – 2 \le 0\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có \({y^3}\).

Chọn A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.