Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

Related Articles

a) \(x + 2y < 3\);

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(3x – 4y \ge  – 3\);

c) \(y \ge  – 2x + 4\);

d) \(y < 1 - 2x\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các bước biểu diễn miền nghiệm:

– Vẽ đường thẳng

– Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình

– Nếu thỏa mãn thì điểm O nằm trong miền nghiệm, ta gạch phần không chứa O

– Ngược lại thì không nằm trong miền nghiệm ta gạch phần chứa O.

Lời giải chi tiết

a) Ta vẽ đường thẳng d’:\(x + 2y = 3 \Leftrightarrow y =  – \frac{x}{2} + \frac{3}{2}\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x + 2y < 3\) ta được:

\(0 + 2.0 = 0 < 3\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

b) Ta vẽ đường thẳng d:\(3x – 4y =  – 3 \Leftrightarrow y = \frac{{3x}}{4} + \frac{3}{4}\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(3x – 4y \ge  – 3\) ta được:

\(3.0 – 4.0 = 0 \ge  – 3\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

c) Ta vẽ đường thẳng d:\(y =  – 2x + 4\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(y \ge  – 2x + 4\) ta được:

\(0 \ge  – 2.0 + 4 \Leftrightarrow 0 \ge 4\) (Vô lí)

Vậy O không nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

d) Ta vẽ đường thẳng d:\(y = 1 – 2x\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(y < 1 - 2x\) ta được:

\(0 < 1 - 2.0\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

Chú ý

Đối với các bất phương trình có dấu “<” hoặc “>” thì vẽ đường thẳng là nét đứt.

Đối với các bất phương trình có dấu “\( \le \)” hoặc “\( \ge \)” thì vẽ đường thẳng là nét liền.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

a) \(x + 2y < 3\);

b) \(3x – 4y \ge  – 3\);

c) \(y \ge  – 2x + 4\);

d) \(y < 1 - 2x\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các bước biểu diễn miền nghiệm:

– Vẽ đường thẳng

– Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình

– Nếu thỏa mãn thì điểm O nằm trong miền nghiệm, ta gạch phần không chứa O

– Ngược lại thì không nằm trong miền nghiệm ta gạch phần chứa O.

Lời giải chi tiết

a) Ta vẽ đường thẳng d’:\(x + 2y = 3 \Leftrightarrow y =  – \frac{x}{2} + \frac{3}{2}\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x + 2y < 3\) ta được:

\(0 + 2.0 = 0 < 3\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

b) Ta vẽ đường thẳng d:\(3x – 4y =  – 3 \Leftrightarrow y = \frac{{3x}}{4} + \frac{3}{4}\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(3x – 4y \ge  – 3\) ta được:

\(3.0 – 4.0 = 0 \ge  – 3\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

c) Ta vẽ đường thẳng d:\(y =  – 2x + 4\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(y \ge  – 2x + 4\) ta được:

\(0 \ge  – 2.0 + 4 \Leftrightarrow 0 \ge 4\) (Vô lí)

Vậy O không nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

d) Ta vẽ đường thẳng d:\(y = 1 – 2x\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(y < 1 - 2x\) ta được:

\(0 < 1 - 2.0\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

Chú ý

Đối với các bất phương trình có dấu “<” hoặc “>” thì vẽ đường thẳng là nét đứt.

Đối với các bất phương trình có dấu “\( \le \)” hoặc “\( \ge \)” thì vẽ đường thẳng là nét liền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.