Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

Related Articles

\(\left\{ \begin{array}{l}x – 2y > 0\\x + 3y < 3\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên cùng một mặt phẳng Oxy

Lời giải chi tiết

Vẽ đường thẳng \(d:x – 2y = 0\) đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(B\left( {2;1} \right)\)

Xét gốc tọa độ \(A(0;1).\) Ta thấy \(A \notin \Delta \) và \(0 – 2.1 =  – 2 < 0\)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ \(d\), không chứa điểm A

(miền không gạch chéo trên hình)

Vẽ đường thẳng \(d’:x + 3y = 3\) đi qua hai điểm \(A'(0;1)\) và \(B’\left( {3;0} \right)\)

Xét gốc tọa độ \(O(0;0).\) Ta thấy \(O \notin \Delta \) và \(0 + 3.0 = 0 < 3\)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ \(d’\), chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

Vậy miền không gạch chéo trong hình trên là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

\(\left\{ \begin{array}{l}x – 2y > 0\\x + 3y < 3\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên cùng một mặt phẳng Oxy

Lời giải chi tiết

Vẽ đường thẳng \(d:x – 2y = 0\) đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(B\left( {2;1} \right)\)

Xét gốc tọa độ \(A(0;1).\) Ta thấy \(A \notin \Delta \) và \(0 – 2.1 =  – 2 < 0\)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ \(d\), không chứa điểm A

(miền không gạch chéo trên hình)

Vẽ đường thẳng \(d’:x + 3y = 3\) đi qua hai điểm \(A'(0;1)\) và \(B’\left( {3;0} \right)\)

Xét gốc tọa độ \(O(0;0).\) Ta thấy \(O \notin \Delta \) và \(0 + 3.0 = 0 < 3\)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ \(d’\), chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

Vậy miền không gạch chéo trong hình trên là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.