Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Biết rằng hàm số \(y = 2{x^2}{\rm{ +  }}mx + n\) giảm trên khoảng \(\left( { – \infty ;1} \right),\)tăng trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\) và có tập giá trị là \([9; + \infty )\). Xác định giá trị của m và n.

Related Articles

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bạn đang xem: Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Từ tập giá trị suy ra GTNN của hàm số bằng 9.

Lập bảng biến thiên, xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Lời giải chi tiết

Đỉnh S có tọa độ: \({x_S} = \frac{{ – b}}{{2a}} = \frac{{ – m}}{{2.2}} =  – \frac{m}{4};{y_S} = f( – \frac{m}{4})\)

Vì hàm số bậc hai có \(a = 2 > 0\) nên ta có bảng biến thiên sau:

 

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(f( – \frac{m}{4}).\)

Hàm số giảm trên \(( – \infty ; – \frac{m}{4})\) và tăng trên \(( – \frac{m}{4}; + \infty )\)

Theo giả thiết, ta có:

Hàm số giảm trên khoảng \(\left( { – \infty ;1} \right)\)\( \Rightarrow \left( { – \infty ;1} \right) \subset ( – \infty ; – \frac{m}{4}) \Leftrightarrow 1 \le  – \frac{m}{4}.\)

Tương tự hàm số tăng trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)\( \Rightarrow \left( {1; + \infty } \right) \subset ( – \frac{m}{4}; + \infty ) \Leftrightarrow  – \frac{m}{4} \le 1.\)

Do đó: \( – \frac{m}{4} = 1\) hay \(m =  – 4\)

Lại có: Tập giá trị là \([9; + \infty )\)\( \Rightarrow \)Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9.

\( \Leftrightarrow f(1) = f( – \frac{m}{4}) = 9 \Leftrightarrow {2.1^2} – ( – 4).1 + n = 9 \Leftrightarrow n = 3.\)

Vậy \(m =  – 4,n = 3.\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Biết rằng hàm số \(y = 2{x^2}{\rm{ +  }}mx + n\) giảm trên khoảng \(\left( { – \infty ;1} \right),\)tăng trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\) và có tập giá trị là \([9; + \infty )\). Xác định giá trị của m và n.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Từ tập giá trị suy ra GTNN của hàm số bằng 9.

Lập bảng biến thiên, xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Lời giải chi tiết

Đỉnh S có tọa độ: \({x_S} = \frac{{ – b}}{{2a}} = \frac{{ – m}}{{2.2}} =  – \frac{m}{4};{y_S} = f( – \frac{m}{4})\)

Vì hàm số bậc hai có \(a = 2 > 0\) nên ta có bảng biến thiên sau:

 

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(f( – \frac{m}{4}).\)

Hàm số giảm trên \(( – \infty ; – \frac{m}{4})\) và tăng trên \(( – \frac{m}{4}; + \infty )\)

Theo giả thiết, ta có:

Hàm số giảm trên khoảng \(\left( { – \infty ;1} \right)\)\( \Rightarrow \left( { – \infty ;1} \right) \subset ( – \infty ; – \frac{m}{4}) \Leftrightarrow 1 \le  – \frac{m}{4}.\)

Tương tự hàm số tăng trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)\( \Rightarrow \left( {1; + \infty } \right) \subset ( – \frac{m}{4}; + \infty ) \Leftrightarrow  – \frac{m}{4} \le 1.\)

Do đó: \( – \frac{m}{4} = 1\) hay \(m =  – 4\)

Lại có: Tập giá trị là \([9; + \infty )\)\( \Rightarrow \)Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9.

\( \Leftrightarrow f(1) = f( – \frac{m}{4}) = 9 \Leftrightarrow {2.1^2} – ( – 4).1 + n = 9 \Leftrightarrow n = 3.\)

Vậy \(m =  – 4,n = 3.\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.