Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục 3 trang 107, 108 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hãy quy tròn số 5496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau: Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác


Related Articles

Thực hành 4

Hãy quy tròn số \(\overline b  = 5496\) đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải mục 3 trang 107, 108 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Quy tròn số \(\overline b  = 5496\) đến hàng chục, ta được số gần đúng là \(b = 5500\)

Sai số tuyệt đối là: \({\Delta _b} = \left| {\overline b  – b} \right| = \left| {5496 – 5500} \right| = 4\)

Sai số tương đối là: \({\delta _b} = \frac{{{\Delta _b}}}{{|b|}} = \frac{4}{{|5500|}} \approx 0,07\% \)

Thực hành 5

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:

a) \(318081 \pm 2000\)

b) \(18,0113 \pm 0,003\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Từ giả thiết \(a \pm d\), xác định a và d.

Bước 2: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 3: Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở bước 2.

Lời giải chi tiết:

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 2000\) là hàng nghìn, nên ta quy tròn \(a = 318081\) đến hàng chục nghìn.

Vậy số quy tròn của a là 318 000.

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,003\) là hành phần nghìn, nên ta quy tròn \(b = 18,0113\) đến hàng phần trăm. Vậy số quy tròn của b là 18,01.

Thực hành 6

Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác \(d = 0,0001.\)

a) \(\overline a  = \frac{{20}}{{11}} = 1,8181818…;\)

b) \(\overline b  = 1 – \sqrt 7  =  – 1,6457513…\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn \(\overline a \) đến hàng tìm được ở trên.

Lời giải chi tiết:

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,0001\) là hàng phần nghìn.

Quy tròn \(\overline a  = 1,8181818…\) đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của \(\overline a \) là \(a = 1,818\)

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,0001\) là hành phần nghìn.

Quy tròn \(\overline b  =  – 1,6457513…\) đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của \(\overline b \) là \(b =  – 1,646\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục 3 trang 107, 108 SGK Toán 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy quy tròn số 5496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau: Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác


Thực hành 4

Hãy quy tròn số \(\overline b  = 5496\) đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối.

Lời giải chi tiết:

Quy tròn số \(\overline b  = 5496\) đến hàng chục, ta được số gần đúng là \(b = 5500\)

Sai số tuyệt đối là: \({\Delta _b} = \left| {\overline b  – b} \right| = \left| {5496 – 5500} \right| = 4\)

Sai số tương đối là: \({\delta _b} = \frac{{{\Delta _b}}}{{|b|}} = \frac{4}{{|5500|}} \approx 0,07\% \)

Thực hành 5

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:

a) \(318081 \pm 2000\)

b) \(18,0113 \pm 0,003\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Từ giả thiết \(a \pm d\), xác định a và d.

Bước 2: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 3: Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở bước 2.

Lời giải chi tiết:

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 2000\) là hàng nghìn, nên ta quy tròn \(a = 318081\) đến hàng chục nghìn.

Vậy số quy tròn của a là 318 000.

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,003\) là hành phần nghìn, nên ta quy tròn \(b = 18,0113\) đến hàng phần trăm. Vậy số quy tròn của b là 18,01.

Thực hành 6

Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác \(d = 0,0001.\)

a) \(\overline a  = \frac{{20}}{{11}} = 1,8181818…;\)

b) \(\overline b  = 1 – \sqrt 7  =  – 1,6457513…\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn \(\overline a \) đến hàng tìm được ở trên.

Lời giải chi tiết:

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,0001\) là hàng phần nghìn.

Quy tròn \(\overline a  = 1,8181818…\) đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của \(\overline a \) là \(a = 1,818\)

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 0,0001\) là hành phần nghìn.

Quy tròn \(\overline b  =  – 1,6457513…\) đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của \(\overline b \) là \(b =  – 1,646\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.