Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục 3 trang 52, 53 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Từ đồ thị hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp. Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = 2x^2 – 6x + 11. Hàm số này có thể đạt giá trị bằng -1 không? Tại sao?


Related Articles

HĐ Khám phá 3

Từ đồ thị hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Giải mục 3 trang 52, 53 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị hàm số trên các khoảng \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) và \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Trên (a’; b’): đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải thì hàm số đó đồng biến trên (a’;b’).

Trên (c; d): đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải thì hàm số đó nghịch biến trên (c;d).

Lời giải chi tiết:

a)

Trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải nên hàm số đó nghịch biến trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

Trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\) đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải nên hàm số đó đồng biến trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Vậy hàm số có khoảng đồng biến là \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\), khoảng nghịch biến là \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

b)

Trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải nên hàm số đó đồng biến trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

Trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\) đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải nên hàm số đó nghịch biến trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Vậy hàm số có khoảng đồng biến là \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\), khoảng nghịch biến là \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Thực hành 3

Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số \(y = 2{x^2} – 6x + 11.\) Hàm số này có thể đạt giá trị bằng -1 không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Lập bảng biến thiên, xác định khoảng đồng biến, nghịch biến và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Lời giải chi tiết:

Đỉnh S có tọa độ: \({x_S} = \frac{{ – b}}{{2a}} = \frac{{ – ( – 6)}}{{2.2}} = \frac{3}{2};{y_S} = 2.{\left( {\frac{3}{2}} \right)^2} – 6.\frac{3}{2} + 11 = \frac{{13}}{2}.\)

Hay \(S\left( {\frac{3}{2};\frac{{13}}{2}} \right).\)

Vì hàm số bậc hai có \(a = 2 > 0\) nên ta có bảng biến thiên sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng \((\frac{3}{2}; + \infty )\) và nghịch biến trên khoảng \(( – \infty ;\frac{3}{2})\)

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(\frac{{13}}{2}\) khi \(x = \frac{3}{2}\)

Do đó hàm số không thể đạt giá trị bằng -1 vì \( – 1 < \frac{{13}}{2}.\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục 3 trang 52, 53 SGK Toán 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Từ đồ thị hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp. Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = 2x^2 – 6x + 11. Hàm số này có thể đạt giá trị bằng -1 không? Tại sao?


HĐ Khám phá 3

Từ đồ thị hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp.

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị hàm số trên các khoảng \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) và \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Trên (a’; b’): đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải thì hàm số đó đồng biến trên (a’;b’).

Trên (c; d): đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải thì hàm số đó nghịch biến trên (c;d).

Lời giải chi tiết:

a)

Trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải nên hàm số đó nghịch biến trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

Trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\) đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải nên hàm số đó đồng biến trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Vậy hàm số có khoảng đồng biến là \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\), khoảng nghịch biến là \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

b)

Trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\) đồ thị có dạng đi lên từ trái sang phải nên hàm số đó đồng biến trên \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\)

Trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\) đồ thị có dạng đi xuống từ trái sang phải nên hàm số đó nghịch biến trên \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Vậy hàm số có khoảng đồng biến là \(( – \infty ; – \frac{b}{{2a}})\), khoảng nghịch biến là \(( – \frac{b}{{2a}}; + \infty )\)

Thực hành 3

Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số \(y = 2{x^2} – 6x + 11.\) Hàm số này có thể đạt giá trị bằng -1 không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Lập bảng biến thiên, xác định khoảng đồng biến, nghịch biến và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Lời giải chi tiết:

Đỉnh S có tọa độ: \({x_S} = \frac{{ – b}}{{2a}} = \frac{{ – ( – 6)}}{{2.2}} = \frac{3}{2};{y_S} = 2.{\left( {\frac{3}{2}} \right)^2} – 6.\frac{3}{2} + 11 = \frac{{13}}{2}.\)

Hay \(S\left( {\frac{3}{2};\frac{{13}}{2}} \right).\)

Vì hàm số bậc hai có \(a = 2 > 0\) nên ta có bảng biến thiên sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng \((\frac{3}{2}; + \infty )\) và nghịch biến trên khoảng \(( – \infty ;\frac{3}{2})\)

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(\frac{{13}}{2}\) khi \(x = \frac{3}{2}\)

Do đó hàm số không thể đạt giá trị bằng -1 vì \( – 1 < \frac{{13}}{2}.\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.