Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục I trang 5, 6 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

a) Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không? Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học. Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.


Related Articles

HĐ1

Hoạt động 1 trang 5 SGK Toán 10 – Cánh Diều

a) Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không?

Bạn đang xem: Giải mục I trang 5, 6 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) Phát biểu của bạn phương có phải là một câu khẳng định về một sự kiện trong toán học hay không?

Lời giải chi tiết:

a) Phát biểu của bạn H’Maryam là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học.

b) Phát biểu của bạn phương không phải là một câu khẳng định về một sự kiện trong toán học.

LT-VD 1

Luyện tập – Vận dụng 1 trang 5 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học.

Phương pháp giải:

Mệnh đề toán học là một phát biểu, một khẳng định (có thể đúng hoặc sai) về một sự kiện trong toán học.

Lời giải chi tiết:

Chẳng hạn:

1. “Tổng ba góc trong tam giác bằng  ” (Phát biểu đúng)

2. “Mọi số tự nhiên đều chia hết cho 10” (Phát biểu sai)

HĐ2

Hoạt động 1 trang 6 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Trong hai mệnh đề toán học sau đây, mênh đề nào là một khẳng định đúng? Mệnh đề nào là một khẳng định sai?

P: “Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng \({180^o}\)”

Q: “\(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ”

Phương pháp giải:

Kiểm tra tính đúng sai của từng mệnh đề

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề P: “Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng \({180^o}\)” đúng.

Mệnh đề Q: “\(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ” sai vì \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ, không phải một số hữu tỉ.

LT-VD 2

Luyện tập – Vận dụng 2 trang 6 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề là một phát biểu, một khẳng định (có thể đúng hoặc sai) về một sự kiện trong toán học.

+) Nêu một phát biểu đúng và một phát biểu sai trong toán học.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

“2 là số tự nhiên” – Mệnh đề đúng

“Trong một tam giác, đường cao luôn bằng đường trung tuyến kẻ từ cùng một đỉnh” – Mệnh đề sai.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục I trang 5, 6 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều

a) Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không? Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học. Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.


HĐ1

Hoạt động 1 trang 5 SGK Toán 10 – Cánh Diều

a) Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không?

b) Phát biểu của bạn phương có phải là một câu khẳng định về một sự kiện trong toán học hay không?

Lời giải chi tiết:

a) Phát biểu của bạn H’Maryam là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học.

b) Phát biểu của bạn phương không phải là một câu khẳng định về một sự kiện trong toán học.

LT-VD 1

Luyện tập – Vận dụng 1 trang 5 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học.

Phương pháp giải:

Mệnh đề toán học là một phát biểu, một khẳng định (có thể đúng hoặc sai) về một sự kiện trong toán học.

Lời giải chi tiết:

Chẳng hạn:

1. “Tổng ba góc trong tam giác bằng  ” (Phát biểu đúng)

2. “Mọi số tự nhiên đều chia hết cho 10” (Phát biểu sai)

HĐ2

Hoạt động 1 trang 6 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Trong hai mệnh đề toán học sau đây, mênh đề nào là một khẳng định đúng? Mệnh đề nào là một khẳng định sai?

P: “Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng \({180^o}\)”

Q: “\(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ”

Phương pháp giải:

Kiểm tra tính đúng sai của từng mệnh đề

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề P: “Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng \({180^o}\)” đúng.

Mệnh đề Q: “\(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ” sai vì \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ, không phải một số hữu tỉ.

LT-VD 2

Luyện tập – Vận dụng 2 trang 6 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Phương pháp giải:

Mệnh đề là một phát biểu, một khẳng định (có thể đúng hoặc sai) về một sự kiện trong toán học.

+) Nêu một phát biểu đúng và một phát biểu sai trong toán học.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

“2 là số tự nhiên” – Mệnh đề đúng

“Trong một tam giác, đường cao luôn bằng đường trung tuyến kẻ từ cùng một đỉnh” – Mệnh đề sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.