Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục II trang 21, 22, 23, 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Cho bất phương trình 2x – y>2 (3). a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng d:2x – y = 2 => y = 2x – 2 Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:


Related Articles

Hoạt động 3

Cho bất phương trình 2x – y>2 (3).

a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng \(d:2x – y = 2 \Leftrightarrow y = 2x – 2\).

Bạn đang xem: Giải mục II trang 21, 22, 23, 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) Xét điểm M(2;-1). Chứng tỏ (2;-1) là nghiệm của bất phương trình (3).

c) Đường thẳng d chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Gạch đi nửa mặt phẳng không chứa điểm M(2;- 1).

Phương pháp giải:

a) Vẽ đường thẳng y=2x-2 trên mặt phẳng tọa độ

b) Thay tọa độ điểm M vào bất phương trình (3), nếu thỏa mãn thì (2;-1) là một nghiệm của bất phương trình (3)

c) Gạch phần không chứa điểm M.

Lời giải chi tiết:

a) Cho x=0=>y=-2

Cho y=0=>x=1

Nối hai điểm (0;-2) và (1;0) ta được:

b) Thay tọa độ điểm M vào bất phương trình (3) ta được:

\(2.2 – \left( { – 1} \right) > 2 \Leftrightarrow 5 > 2\)(Luôn đúng)

Vậy (2;-1) là một nghiệm của bất phương trình (3)

c) Ta gạch đi nửa mặt phẳng không chứa M được:

Luyện tập – Vận dụng 2

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

a) \(x – 2y < 4\)

b) \(x + 3y \ge 6\).

Phương pháp giải:

Các bước biểu diễn miền nghiệm:

– Vẽ đường thẳng

– Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình

– Nếu thỏa mãn thì điểm O nằm trong miền nghiệm, ta gạch phần không chứa O

– Ngược lại thì không nằm trong miền nghiệm ta gạch phần chứa O.

Lời giải chi tiết:

a) Ta vẽ đường thẳng d:\(x – 2y = 4 \Leftrightarrow y = \frac{x}{2} – 2\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x – 2y < 4\) ta được:

\(0 – 2.0 < 4\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

b) Ta vẽ đường thẳng d:\(x+3y=6 \)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x+3y=6 \) ta được:

\(0+3.0 < 6\)

Vậy O không nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục II trang 21, 22, 23, 24 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều

Cho bất phương trình 2x – y>2 (3). a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng d:2x – y = 2 => y = 2x – 2 Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:


Hoạt động 3

Cho bất phương trình 2x – y>2 (3).

a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng \(d:2x – y = 2 \Leftrightarrow y = 2x – 2\).

b) Xét điểm M(2;-1). Chứng tỏ (2;-1) là nghiệm của bất phương trình (3).

c) Đường thẳng d chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Gạch đi nửa mặt phẳng không chứa điểm M(2;- 1).

Phương pháp giải:

a) Vẽ đường thẳng y=2x-2 trên mặt phẳng tọa độ

b) Thay tọa độ điểm M vào bất phương trình (3), nếu thỏa mãn thì (2;-1) là một nghiệm của bất phương trình (3)

c) Gạch phần không chứa điểm M.

Lời giải chi tiết:

a) Cho x=0=>y=-2

Cho y=0=>x=1

Nối hai điểm (0;-2) và (1;0) ta được:

b) Thay tọa độ điểm M vào bất phương trình (3) ta được:

\(2.2 – \left( { – 1} \right) > 2 \Leftrightarrow 5 > 2\)(Luôn đúng)

Vậy (2;-1) là một nghiệm của bất phương trình (3)

c) Ta gạch đi nửa mặt phẳng không chứa M được:

Luyện tập – Vận dụng 2

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

a) \(x – 2y < 4\)

b) \(x + 3y \ge 6\).

Phương pháp giải:

Các bước biểu diễn miền nghiệm:

– Vẽ đường thẳng

– Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình

– Nếu thỏa mãn thì điểm O nằm trong miền nghiệm, ta gạch phần không chứa O

– Ngược lại thì không nằm trong miền nghiệm ta gạch phần chứa O.

Lời giải chi tiết:

a) Ta vẽ đường thẳng d:\(x – 2y = 4 \Leftrightarrow y = \frac{x}{2} – 2\)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x – 2y < 4\) ta được:

\(0 – 2.0 < 4\) (Luôn đúng)

Vậy O nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

b) Ta vẽ đường thẳng d:\(x+3y=6 \)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình \(x+3y=6 \) ta được:

\(0+3.0 < 6\)

Vậy O không nằm trong miền nghiệm.

Ta có miền nghiệm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.