Lớp 12Tài Nguyên

Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Phép cộng và phép nhân số phức


Related Articles

\((a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\);

\((a + bi) – ( c + di) = (a – c) + (b – d)i\);

\((a + bi)( c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i\).

Bạn đang xem: Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Nhận xét

– Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý  \(i^2= -1\) .

– Với mọi \(z, z’ \in \mathbb C\), ta có:

\(z + \overline z  = 2a\) (với \(z = a + bi\))

\( \overline{z+z’}\) = \(\overline z  + \overline {z’} \)

\(z.\overline z  = {\left| z \right|^2} = {\left| {\overline z } \right|^2}\)

\( \overline{zz’}=\overline{z}.\overline{z}’\)

\(|zz’| = |z|.|z’|\)

\(|z + z’| ≤ |z| + |z’|\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Phép cộng và phép nhân số phức


\((a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\);

\((a + bi) – ( c + di) = (a – c) + (b – d)i\);

\((a + bi)( c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i\).

Nhận xét

– Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý  \(i^2= -1\) .

– Với mọi \(z, z’ \in \mathbb C\), ta có:

\(z + \overline z  = 2a\) (với \(z = a + bi\))

\( \overline{z+z’}\) = \(\overline z  + \overline {z’} \)

\(z.\overline z  = {\left| z \right|^2} = {\left| {\overline z } \right|^2}\)

\( \overline{zz’}=\overline{z}.\overline{z}’\)

\(|zz’| = |z|.|z’|\)

\(|z + z’| ≤ |z| + |z’|\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.