Lớp 10Tài Nguyên

Lý thuyết Tập hợp, các phép toán trên tập hợp – SGK Toán 10 Cánh diều

I. TẬP HỢP II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU


Related Articles

I. TẬP HỢP

+) Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng (viết là \(\emptyset \))

+) Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử

Bạn đang xem: Lý thuyết Tập hợp, các phép toán trên tập hợp – SGK Toán 10 Cánh diều

 

II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU

1. Tập con

\(A \subset B \Leftrightarrow (\forall x,x \in A \Rightarrow x \in B)\)

+) Khi \(A \subset B\), ta cũng viết \(B \supset A\)

 

+) Nếu A không phải là tập con của B, ta viết \(A\cancel{ \subset }B\)

* Nhận xét:

+) \(A \subset A\;\forall A\)

+) \(A \subset B,B \subset C \Rightarrow A \subset C\)

 

 

2. Tập hợp bằng nhau

\(A = B \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A \subset B\\B \subset A\end{array} \right.\)

 

III. GIAO CỦA HAI TẬP HỢP

\(A \cap B = \{ x|x \in A\) và \(x \in B\} \)

 

IV. HỢP CỦA HAI TẬP HỢP

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

 

V. PHẦN BÙ. HIỆU CỦA HAI TẬP HỢP

\(A{\rm{\backslash }}B = \{ x|x \in A\) và \(x \notin B\} \) (Hiệu của A và B)

\(A \subset B\), kí hiệu: \({C_B}A = B{\rm{\backslash }}A\) (Phần bù của A trong B)

 

VI. CÁC TẬP HỢP SỐ

\(\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\)

Một số tập con thường dùng

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Lý thuyết Tập hợp, các phép toán trên tập hợp - SGK Toán 10 Cánh diều

I. TẬP HỢP II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU


I. TẬP HỢP

+) Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng (viết là \(\emptyset \))

+) Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử

 

II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU

1. Tập con

\(A \subset B \Leftrightarrow (\forall x,x \in A \Rightarrow x \in B)\)

+) Khi \(A \subset B\), ta cũng viết \(B \supset A\)

 

+) Nếu A không phải là tập con của B, ta viết \(A\cancel{ \subset }B\)

* Nhận xét:

+) \(A \subset A\;\forall A\)

+) \(A \subset B,B \subset C \Rightarrow A \subset C\)

 

 

2. Tập hợp bằng nhau

\(A = B \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A \subset B\\B \subset A\end{array} \right.\)

 

III. GIAO CỦA HAI TẬP HỢP

\(A \cap B = \{ x|x \in A\) và \(x \in B\} \)

 

IV. HỢP CỦA HAI TẬP HỢP

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

 

V. PHẦN BÙ. HIỆU CỦA HAI TẬP HỢP

\(A{\rm{\backslash }}B = \{ x|x \in A\) và \(x \notin B\} \) (Hiệu của A và B)

\(A \subset B\), kí hiệu: \({C_B}A = B{\rm{\backslash }}A\) (Phần bù của A trong B)

 

VI. CÁC TẬP HỢP SỐ

\(\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\)

Một số tập con thường dùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.