Lớp 12Tài Nguyên

Tác giả Trần Đình Hượu

Tìm hiểu tác giả Trần Đình Hượu gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


Related Articles

1. Tiểu sử 

– Trần Đình Hượu (1927 – 1995), quê ở Thanh Chương, Nghệ An.

– Năm 1945, ông tham gia thanh niên cứu Quốc và Uỷ ban khởi nghĩa ở quê nhà.

Bạn đang xem: Tác giả Trần Đình Hượu

– Năm 1959 – 1963, ông là nghiên cứu sinh ở Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xôp

– Năm 1963 – 1993, ông là giảng viên môn Ngữ văn tại Đại học tổng hợp Hà Nội.

– Năm 1994, ông giảng dạy tại Đại học Prô-văng-xơ thuộc Cộng hòa Pháp.

2. Sự nghiệp văn học

– Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung, cận đại.

– Các công trình chính: Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 (1988), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại (1995), Đến hiện đại từ truyền thống (1996), Các bài giảng về tư tưởng phương Đông (2001),…

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

   Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2000.

Sơ đồ tư duy – tác giả Trần Đình Hượu

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Tác giả Trần Đình Hượu

Tìm hiểu tác giả Trần Đình Hượu gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


1. Tiểu sử 

– Trần Đình Hượu (1927 – 1995), quê ở Thanh Chương, Nghệ An.

– Năm 1945, ông tham gia thanh niên cứu Quốc và Uỷ ban khởi nghĩa ở quê nhà.

– Năm 1959 – 1963, ông là nghiên cứu sinh ở Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xôp

– Năm 1963 – 1993, ông là giảng viên môn Ngữ văn tại Đại học tổng hợp Hà Nội.

– Năm 1994, ông giảng dạy tại Đại học Prô-văng-xơ thuộc Cộng hòa Pháp.

2. Sự nghiệp văn học

– Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung, cận đại.

– Các công trình chính: Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 (1988), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại (1995), Đến hiện đại từ truyền thống (1996), Các bài giảng về tư tưởng phương Đông (2001),…

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

   Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2000.

Sơ đồ tư duy – tác giả Trần Đình Hượu

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.