Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0.

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Lời giải chi tiết

Ta có: \( 2\sin{x}\,– 1 = 0   ⇒ sin x ={1 \over 2}\)

Do \(\sin \frac{\pi }{6} = \frac{1}{2}\)

\( ⇒  {\pi \over 6}\) là một giá trị của x thỏa mãn \(2\sin{x} – 1 = 0\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0.

Lời giải chi tiết

Ta có: \( 2\sin{x}\,– 1 = 0   ⇒ sin x ={1 \over 2}\)

Do \(\sin \frac{\pi }{6} = \frac{1}{2}\)

\( ⇒  {\pi \over 6}\) là một giá trị của x thỏa mãn \(2\sin{x} – 1 = 0\).

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.