Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình trong ví dụ 1…


Related Articles

Giải các phương trình trong ví dụ 1.

LG a

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

a) \(2sinx – 3 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với sinx.

Phương pháp giải:

Chuyển vế đưa về PT lượng giác cơ bản \(sin x= a\)

 

Lời giải chi tiết:

\(2sinx – 3 = 0 ⇔ sin⁡ x = {3 \over 2}\) , vô nghiệm vì \( sin⁡x ≤ 1< {3 \over 2}\) với mọi x.

LG b

\(\sqrt {3}\tan{x} + 1 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với \(\tan{x}\).

Phương pháp giải:

B1: đưa PT về dạng \(\tan{x} = a\)

B2: tìm \(\alpha\) sao cho \(\tan{\alpha} = a \Rightarrow \) PT trở về dạng \(\tan{x} = \tan{\alpha}\)

B3: Kết luận nghiệm

Lời giải chi tiết:

\( \sqrt {3}\tan{x}  + 1 = 0 \\⇔ tan⁡x = {{ – \sqrt 3 } \over 3}\\ ⇔ tan⁡x =\tan{{ – \pi } \over 6}\)

\(\Leftrightarrow x = {{ – \pi } \over 6}+ kπ, k ∈ \mathbb {Z} \) 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình trong ví dụ 1…


Giải các phương trình trong ví dụ 1.

LG a

a) \(2sinx – 3 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với sinx.

Phương pháp giải:

Chuyển vế đưa về PT lượng giác cơ bản \(sin x= a\)

 

Lời giải chi tiết:

\(2sinx – 3 = 0 ⇔ sin⁡ x = {3 \over 2}\) , vô nghiệm vì \( sin⁡x ≤ 1< {3 \over 2}\) với mọi x.

LG b

\(\sqrt {3}\tan{x} + 1 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với \(\tan{x}\).

Phương pháp giải:

B1: đưa PT về dạng \(\tan{x} = a\)

B2: tìm \(\alpha\) sao cho \(\tan{\alpha} = a \Rightarrow \) PT trở về dạng \(\tan{x} = \tan{\alpha}\)

B3: Kết luận nghiệm

Lời giải chi tiết:

\( \sqrt {3}\tan{x}  + 1 = 0 \\⇔ tan⁡x = {{ – \sqrt 3 } \over 3}\\ ⇔ tan⁡x =\tan{{ – \pi } \over 6}\)

\(\Leftrightarrow x = {{ – \pi } \over 6}+ kπ, k ∈ \mathbb {Z} \) 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.