Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrightarrow k \) đã cho trên các trục \(Ox, Oy, Oz\).

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ nếu \(M(x,y,z) \Rightarrow \overrightarrow {OM} (x,y,z)\)

+ Vecto \(\overrightarrow {OM} \) có toa độ \((x,y,z)\) tức là: \(\overrightarrow {OM} (x,y,z) = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \) với \(\overrightarrow i ;\overrightarrow j ;\overrightarrow k \) lần lượt là các vecto đơn vị của \(Ox, Oy, Oz\)

Lời giải chi tiết

Gọi tọa độ của \(M\) trong không gian là \((x, y, z)\)

\(\Rightarrow \overrightarrow {OM} (x,y,z)\) hay \(\overrightarrow {OM}  = x\overrightarrow {i}  + y\overrightarrow {{\rm{j}}}  + z\overrightarrow {k} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrightarrow k \) đã cho trên các trục \(Ox, Oy, Oz\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ nếu \(M(x,y,z) \Rightarrow \overrightarrow {OM} (x,y,z)\)

+ Vecto \(\overrightarrow {OM} \) có toa độ \((x,y,z)\) tức là: \(\overrightarrow {OM} (x,y,z) = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \) với \(\overrightarrow i ;\overrightarrow j ;\overrightarrow k \) lần lượt là các vecto đơn vị của \(Ox, Oy, Oz\)

Lời giải chi tiết

Gọi tọa độ của \(M\) trong không gian là \((x, y, z)\)

\(\Rightarrow \overrightarrow {OM} (x,y,z)\) hay \(\overrightarrow {OM}  = x\overrightarrow {i}  + y\overrightarrow {{\rm{j}}}  + z\overrightarrow {k} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.