Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình: \({a^x} \ge {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} < {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} \le {\rm{ }}b\)

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

\({a^x}\; \ge {\rm{ }}b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

\( \mathbb R \)

\( \mathbb R \)

\(b > 0\)

\({\left[ {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)}\)

\({\left( { – \infty ,{{\log }_a}b} \right]}\)

  

\({a^x}{\kern 1pt}  < b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

Vô nghiệm

Vô nghiệm

\(b > 0\)

\(\left( { – \infty ,{{\log }_a}b} \right)\)

\(\left( {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)\)

 

\({a^x}\; \le b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

Vô nghiệm

Vô nghiệm

\(b > 0\)

\(\left( { – \infty \,;\,\,{{\log }_a}b} \right]\)

\(\left[ {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)\)

 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 86 SGK Giải tích 12

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình: \({a^x} \ge {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} < {\rm{ }}b,{\rm{ }}{a^x} \le {\rm{ }}b\)

Lời giải chi tiết

\({a^x}\; \ge {\rm{ }}b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

\( \mathbb R \)

\( \mathbb R \)

\(b > 0\)

\({\left[ {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)}\)

\({\left( { – \infty ,{{\log }_a}b} \right]}\)

  

\({a^x}{\kern 1pt}  < b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

Vô nghiệm

Vô nghiệm

\(b > 0\)

\(\left( { – \infty ,{{\log }_a}b} \right)\)

\(\left( {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)\)

 

\({a^x}\; \le b\)

Tập nghiệm

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

\(b \le 0\)

Vô nghiệm

Vô nghiệm

\(b > 0\)

\(\left( { – \infty \,;\,\,{{\log }_a}b} \right]\)

\(\left[ {{{\log }_a}b{\rm{ }}; + \infty } \right)\)

 

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close