Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:


Related Articles

Tìm hàm số \(F(x)\) sao cho \(F’(x) = f(x) \) nếu:

LG a

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

a) \(f(x)=3x^2\) với \(x ∈ (-∞; +∞)\);

Phương pháp giải:

Dựa vào hàm \(f(x)\), suy đoán dạng của nguyên hàm (đa thức, phân thức, lượng giác,…) từ đó tìm hàm \(F(x)\) phù hợp.

Lời giải chi tiết:

\(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}\) vì \({\rm{ }}({x^3})'{\rm{ }} = {\rm{ }}3{x^2}\)

LG b

b) \(\displaystyle f(x) = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\,\,;\,\,x \in ({{ – \pi } \over 2};{\pi  \over 2})\)

Lời giải chi tiết:

\(F\left( x \right){\rm{ }} = \tan x \) vì \(\displaystyle \left( \tan x \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:


Tìm hàm số \(F(x)\) sao cho \(F’(x) = f(x) \) nếu:

LG a

a) \(f(x)=3x^2\) với \(x ∈ (-∞; +∞)\);

Phương pháp giải:

Dựa vào hàm \(f(x)\), suy đoán dạng của nguyên hàm (đa thức, phân thức, lượng giác,…) từ đó tìm hàm \(F(x)\) phù hợp.

Lời giải chi tiết:

\(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}\) vì \({\rm{ }}({x^3})'{\rm{ }} = {\rm{ }}3{x^2}\)

LG b

b) \(\displaystyle f(x) = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\,\,;\,\,x \in ({{ – \pi } \over 2};{\pi  \over 2})\)

Lời giải chi tiết:

\(F\left( x \right){\rm{ }} = \tan x \) vì \(\displaystyle \left( \tan x \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.