Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Cho hàm số: 

Related Articles

\(y = \left\{ \matrix{
– {x^2} + 2\,;\,\, – 2 \le x \le 1 \hfill \cr
x\,\,;\,\,\,1 < x \le 3\,\, \hfill \cr} \right.\)

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Có đồ thị như Hình 10. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát đồ thị,đoạn \([-2;3]\), tìm điểm có tung độ y lớn nhất (nhỏ nhất) từ đó kết luận GTLN (GTNN)

Lời giải chi tiết

Trên đoạn \([-2;3]\), điểm thấp nhất của đồ thị hàm số có tọa độ là \((-2;-2)\) và điểm cao nhất có tọa độ \((3;3)\).

Vậy GTLN là \(3\) và GTNN là \(-2\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Cho hàm số: 

\(y = \left\{ \matrix{
– {x^2} + 2\,;\,\, – 2 \le x \le 1 \hfill \cr
x\,\,;\,\,\,1 < x \le 3\,\, \hfill \cr} \right.\)

Có đồ thị như Hình 10. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát đồ thị,đoạn \([-2;3]\), tìm điểm có tung độ y lớn nhất (nhỏ nhất) từ đó kết luận GTLN (GTNN)

Lời giải chi tiết

Trên đoạn \([-2;3]\), điểm thấp nhất của đồ thị hàm số có tọa độ là \((-2;-2)\) và điểm cao nhất có tọa độ \((3;3)\).

Vậy GTLN là \(3\) và GTNN là \(-2\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.