Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \left( {\dfrac{1}{x} + 2} \right)\) và nêu nhận xét về khoảng cách \(MH\) khi \(x → 0\) (H.17)

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\lim _{x \to {0^ + }}}({1 \over x} + 2) = + \infty \cr
& {\lim _{x \to {0^ – }}}({1 \over x} + 2) = – \infty \cr} \)

Khi \(x \) dần đến \(0\) thì độ dài đoạn \(MH\) dần tiến đến \(0\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \left( {\dfrac{1}{x} + 2} \right)\) và nêu nhận xét về khoảng cách \(MH\) khi \(x → 0\) (H.17)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\lim _{x \to {0^ + }}}({1 \over x} + 2) = + \infty \cr
& {\lim _{x \to {0^ – }}}({1 \over x} + 2) = – \infty \cr} \)

Khi \(x \) dần đến \(0\) thì độ dài đoạn \(MH\) dần tiến đến \(0\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.