Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 3. 

Related Articles

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Lời giải chi tiết

– Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 2 điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M’,N’\) sao cho \(\overrightarrow {M’N’} {\rm{ }} = {\rm{ }}k\overrightarrow {MN} \)

– Phép đồng dạng tỉ số \(p\) biến 2 điểm \(M’,N’\) thành 2 điểm \(M”,N”\) sao cho\(\overrightarrow {M”N”} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M’N’} \)

\( \Rightarrow \overrightarrow {M”N”} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M’N’}  = p.k.\overrightarrow {MN} \)

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 3. 

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

Lời giải chi tiết

– Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 2 điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M’,N’\) sao cho \(\overrightarrow {M’N’} {\rm{ }} = {\rm{ }}k\overrightarrow {MN} \)

– Phép đồng dạng tỉ số \(p\) biến 2 điểm \(M’,N’\) thành 2 điểm \(M”,N”\) sao cho\(\overrightarrow {M”N”} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M’N’} \)

\( \Rightarrow \overrightarrow {M”N”} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M’N’}  = p.k.\overrightarrow {MN} \)

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close