Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Related Articles

Giải các phương trình sau:

LG a

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

\(\sin x = \dfrac{1}{3}\)

Lời giải chi tiết:

\(\sin x = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi \\
x = \pi – \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

Vậy phương trình \(sin⁡x ={1 \over 3}\) có các nghiệm là:

\(\left[ \begin{array}{l}
x = \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi \\
x = \pi – \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

LG b

\(\eqalign{ \sin (x + {45^0}) = {{ – \sqrt 2 } \over 2} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {x + {{45}^0}} \right) = – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\\
\Leftrightarrow \sin \left( {x + {{45}^0}} \right) = \sin \left( { – {{45}^0}} \right)\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + {45^0} = – {45^0} + k{360^0}\\
x + {45^0} = {180^0} – \left( { – {{45}^0}} \right) + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z) \\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = – {90^0} + k{360^0}\\
x = {180^0} + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z)
\end{array}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}
x = – {90^0} + k{360^0} \\
x = {180^0} + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Giải các phương trình sau:

LG a

\(\sin x = \dfrac{1}{3}\)

Lời giải chi tiết:

\(\sin x = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi \\
x = \pi – \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

Vậy phương trình \(sin⁡x ={1 \over 3}\) có các nghiệm là:

\(\left[ \begin{array}{l}
x = \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi \\
x = \pi – \arcsin \dfrac{1}{3} + k2\pi
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

LG b

\(\eqalign{ \sin (x + {45^0}) = {{ – \sqrt 2 } \over 2} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {x + {{45}^0}} \right) = – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\\
\Leftrightarrow \sin \left( {x + {{45}^0}} \right) = \sin \left( { – {{45}^0}} \right)\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + {45^0} = – {45^0} + k{360^0}\\
x + {45^0} = {180^0} – \left( { – {{45}^0}} \right) + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z) \\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = – {90^0} + k{360^0}\\
x = {180^0} + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z)
\end{array}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}
x = – {90^0} + k{360^0} \\
x = {180^0} + k{360^0}
\end{array} \right. (k∈ Z) \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.