Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 3 trang 88 SGK Giải tích 12

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:

Related Articles

\({\log _a}x \ge b;\,{\log _a}x < b;\,{\log _a}x \le b\)

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 3 trang 88 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

\({\log _a}x \ge b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(x \ge {a^b}\)

\(0 < x \le {a^b}\)

 

\({\log _a}x < b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x < {a^b}\)

\(x > {a^b}\)

 

\({\log _a}x \le b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x \le {a^b}\)

\(x \ge {a^b}\)


Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 3 trang 88 SGK Giải tích 12

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:

\({\log _a}x \ge b;\,{\log _a}x < b;\,{\log _a}x \le b\)

Lời giải chi tiết

\({\log _a}x \ge b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(x \ge {a^b}\)

\(0 < x \le {a^b}\)

 

\({\log _a}x < b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x < {a^b}\)

\(x > {a^b}\)

 

\({\log _a}x \le b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x \le {a^b}\)

\(x \ge {a^b}\)


Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close