Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Related Articles

Giải các phương trình sau:

LG a

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

\(\eqalign{& \,\cos x = {{ – 1} \over 2} \cr}\)

Lời giải chi tiết:

Vì \({{ – 1} \over 2}\) = cos \({{2\pi } \over 3}\) nên cos ⁡x = \({{ – 1} \over 2}\) ⇔ cos ⁡x = cos \({{2\pi } \over 3}\)

⇔ x = ±\({{2\pi } \over 3}\) + k2π, k ∈ Z

LG b

\(\eqalign{& \,\cos x = {2 \over 3} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(cos ⁡x = {2 \over 3}\)  ⇒ \(x = ± arccos {2 \over 3} + k2π, k ∈ Z\)

LG c

\(\eqalign{& \,\cos (x + {30^0}) = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\({{\sqrt 3 } \over 2} = cos30^0 \)nên \(cos⁡(x + 30^0)= {{\sqrt 3 } \over 2}\)

⇔ \( cos⁡(x + 30^0) = cos 30^0\)

⇔ \(x + 30^0 = ±30^0 + k.360^0, k ∈ Z\)

⇔ \(x = k.360^0, k ∈ Z \) và \(x = -60^0 + k.360^0, k ∈ Z\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Giải các phương trình sau:

LG a

\(\eqalign{& \,\cos x = {{ – 1} \over 2} \cr}\)

Lời giải chi tiết:

Vì \({{ – 1} \over 2}\) = cos \({{2\pi } \over 3}\) nên cos ⁡x = \({{ – 1} \over 2}\) ⇔ cos ⁡x = cos \({{2\pi } \over 3}\)

⇔ x = ±\({{2\pi } \over 3}\) + k2π, k ∈ Z

LG b

\(\eqalign{& \,\cos x = {2 \over 3} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(cos ⁡x = {2 \over 3}\)  ⇒ \(x = ± arccos {2 \over 3} + k2π, k ∈ Z\)

LG c

\(\eqalign{& \,\cos (x + {30^0}) = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\({{\sqrt 3 } \over 2} = cos30^0 \)nên \(cos⁡(x + 30^0)= {{\sqrt 3 } \over 2}\)

⇔ \( cos⁡(x + 30^0) = cos 30^0\)

⇔ \(x + 30^0 = ±30^0 + k.360^0, k ∈ Z\)

⇔ \(x = k.360^0, k ∈ Z \) và \(x = -60^0 + k.360^0, k ∈ Z\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.